Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zviri

Mabasa ezvehutano muUK / Health Services in the UK Zviri ...

Produced in Leeds in 2004 by Leeds City Council HIV, Sexual Health & Substance Use Team, Yorkshire MESMAC, Black Health Initiative, Health Access Team, NHS Sexual Health & Substance Use Team (Leeds PCT's), www.bcathealthinitiative.co.uk Mabasa ezvehutano muUK / Health Services in the UK Zviri ...

ZVIDZIDZO ZVEUTONGI HWEZVIDO ZVEVANHU(LESSONS IN DEMOCRACY ...

Kana chinangwa chedu kuri kuenzana, zviri pachena kuti tinofanirwa kubvisa rumwe rusununguko rwedu, rwakaita serusununguko rwekuuraya. Nekune rwumwe rutivi, tikaisa zvose parusununguko, rwunosanganisira rusununguko rwekukwikwidza, kubudirira nekukunda sezvazvagara zviri, hatigoni kubudirira pakuenzanisa.

mwariwenyikainowakapofomadzapfungwadzaavovasingatendi ...

Zvakafanana sokunge Mwari ari kuisa denderedzwa risingaonekwi pamunhu ivo vozounza chikuriri chavo kuti chivepo. Zviri nyore kuona zvose zvingauye mukati medenderedzwa uyezve

Michero inoraramisa Vanhu Mumaruwa Munguva Yenzara

Chirongwa cheSADNET chinokurudzira vamwe varimi kuti vave vanonyorawo izvo zviri kuvabatsirawo kunzvimbo kwavo. Chinyorwa ichi chakanyorerwa vanhu vemumaruwa nenzvimbo dzakagarwa patsva (resettlement areas)

J3059 - Shona passport

Kana uchida kuziva zvimwe zviri maererano neHIV neAIDS enda ku www.fhi.org Kana uchida kuziva zvimwe zviri maererano nezvirwere zvinowanikwa mudunhu pamwechete nemishonga yakakodzera enda pa internet pa World Health Organisation www.who.int/ith CHENGETEDZA HUTANO HWAKO 12 BEITBRIDGE Dulibadzimu Clinic, Old ...

AUNTIE STELLA QUESTION CARDS - (SHONA VERSION)

yemukomana wemakore gumi nemana inofanira kukura zvakadii? Izvi zviri kundishaisa rufaro zvachose. Peter Nhengo yangu yakanyanya kuita diki here?

ZVINOTUNGAMIRIRA MUKUSARUDZA ZVIDO

zvese zviri mubhuku rino rekushandisa, mhunhu anogona “kunyarara” kana achiziva kuti haana ana nechimwe chekutaura kana kuti asingangodi zvake kutaura panguva iyoyo.

AUNTIE STELLA ANSWER CARDS

•Muna Kurume 2004, Bishopi Kevin Dowling vekusvondo yeCatholic yekuRustenburg, kuSouth Africa, vakati: 'Kuregera zvepabonde vanhu vasati varoorana, uye kudanana nemudiwa mumwe akavimbika, makaroorana - zviri pachena kuti izvi ndiwo musimboti weupenyu hwakanaka, uye wekudzivirira kubata utachiwona.

MUKONDOMB ERA MUZIMBABWE NHASI UNO

Pakupera kwezvikamu zvose zviri gumi nhengo dzinofanira: *xKuva neruzivo ruzere nezveMukondombera, nzira dzekuparadzirwa nekusaparadzirwa kwawo, kudzivirirwa kwawo nemabatsirirwo evave kurarama nehutachiona hweHIV *xKunzwa kugona kushandisa ruzivo rutsva mumararamiro avo, zvakafanana nekunzvera njodzi ...

IYE NZIRA - JESU - Kufamba munzira yeruponeso kusatsaukira ...

Zviri mukati ZVIRI MUKATI Nhungamidzo .....1 Magwaro eBhaibheri akashandiswa.