Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zyrtar

TERMS OF REFERENCE

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS Titulli i pozitës: Zyrtar për Shpenzime Niveli: L-3 (përafërsisht 650 € bruto në muaj) Titulli i projektit: Agjencia Kosovare e Pronës Vendi i punës: Zyra qendrore, Prishtinë Data e fillimit: Sa më shpejtë Kohëzgjatja: Gjashtë muaj, me mundësi vazhdimi Numri i ...

American Samoa

TARIFAT PER UDHETIM ZYRTAR JASHTE VENDIT SHQIP.xls. SHTETI Shpenzimet ditore Fjetja % Ushqimi% Meditja A B C D (20%* A) 1 Afghanistan 82 50 50 16.4 2 Albania 209 63 37 41.8 3 Algeria 176 55 45 35.2 4 American Samoa 152 55 45 30.4 5 Angola 377 58 42 75.4 6 Anguilla 259 65 35 51.8 7 Antigua and ...

Strategjia Antikorrupsion Ministria e Financave

PERKTHIM ZYRTAR TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë Service des Traductions Officielles du Ministère de la ...

2 korrik 2010

korrik 2010 1korrik 2010 Propozimet e Kuvendit inkorporohen në Strategjinë për Privatizimin e PTK Qeveria akrediton Universitetin e Prishtinës dhe shumicën e BPrAL-ve

Raporti i Vizitave në Terren Kosovë

Siç tha një zyrtar komune: "Aty ku nuk ka transparencë, gjithmonë ka hapësirë për dyshim. Merre Negocimin e statusit: Unë gjithashtu kisha pas dëshirë të dijë nga niveli më i lart se çka po ndodh."

Përgatitja e Manualit për Kontabilitet për BKK-në

Qershor 2007 Faqe iii Përmbajtja Përmbajtja ..... iii Pjesa 1 - Konceptet dhe Parimet e Kontabilitetit ..... 1 1.

Rregulla financiare dhe udhëzimet e Thesarit - 02

"Transaksion në të gatshme" do të thotë ndryshim në shumën e Fondit të konsoliduar të Kosovës, duke përfshirë edhe llogaritë bankare përkatëse." Zyrtar certifikues " do të thotë individi në organizatën buxhetore që është i punësuar sipas Nenit 11 të Ligjit mbi menaxhimin e ...

RAPORTI VJETOR I PUNËS PËR VITIN 2010

RAPORTI VJETOR I PUNËS PËR VITIN 2010 19 Nga ATK-ja janë organizuar 15 trajnime nga fushat e ndryshme te legjislacionit tatimor në të cilat kanë prezantuar 356 zyrtar, kemi marr pjesë ne 12 trajnime tek organizata vendore trajnuese gjithsej 205 zyrtar, në OECD në 9 trajnime gjithsej 17 ...

Horticultural Promotion in Kosovo (HPK)

Fondet shtesë gjithashtu janë përdor edhe për ti rrit resurset njerëzore me tre zyrtar lokal dhe një këshilltar ndërkombëtar. Zhvillimet inkurajuese Rritja e për katër here e eksportit të Bimëve Mjekësore dhe Aromatike që ka ndodh në 2007, është duke e vazhduar me hapave e parë drejt ...

MBIKËQYRJA E FINANCAVE PUBLIKE NË KOSOVË

4 I. Hyrje Në shtatë vitet e fundit të ekzistimit, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të ndërtoj trupa dhe sisteme të mirëfillta dhe të qëndrueshme të cilat do të mbikëqyrnin shpenzimet e fondeve publike.