Sputtr.com | Alternative Search Engine

Acilebis

sqesobrivi gziT gadamdebi seriozuli daavadebebi

... sggd----sgan Tavi davicva? sgan Tavi davicva? sgan Tavi davicva? sgan Tavi davicva? sggd-s Tavidan acilebis saukeTeso gzaa sqesobrivi urTierToba mxolod erT partniorTan, romelic ar aris inficirebuli da ar imyofeba sqesobriv kontaqtSi sxva partniorebTan. ra Tqma unda, arsebobs sggd-s Tavidan acilebis sxva ...

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi

... garemoze zemoqmedebis Sefasebis winamdebare angariSi. angariSSi Seswavlili da aRwerilia Saorhesis funqcionirebis procesSi garemoze da adamianis janmrTelobaze mosalodneli zemoqmedebis wyaroebi da saxeebi, maTi Tvisobrivi da raodenobrivi daxasiaTeba da gansazRvrulia negatiuri zemoqmedebis Tavidan acilebis ...

CURRICULUM VITAE

CxikvaZe, komentarebi Semosavlebsa da kapitalze ormagi dabegvris Tavidan acilebis saerTaSoriso SeTanxmebis modelis muxlebTan dakavSirebiT, wigni V, Tb., 2007 4.

sakiTxi sakmaod aqtualuri, vinaidan ssk 289-e muxlis me-6 nawiliT

... kanonierad imyofeba saqarTveloSi, SeuZlia Tavisuflad gavides saqarTvelodan da am uflebis SezRudva SeiZleba mxolod kanonis Sesabamisad demokratiuli sazogadoebis arsebobisaTvis aucilebeli saxemwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvelyofis, janmrTelobis dacvis, danaSaulis Tavidan acilebis ...

qalTa dacva Zaladobisagan

saxelmwifo: avtorebi miiCnevdnen rom saxelmwifo iyo ZiriTadi figura ZaladobasTan brZolaSi da rom xelisufleba valdebuli iyo Sesabamisi zomebis miRebiTa da dacvisa da Tavidan acilebis sistemis daarsebiT Seeqmna klimati Zaladobis nulovani SemwynareblobisaTvis. am SedegisaTvis da evropuli magaliTebis ...

yvelaferi iciT aiv-infeqcia/Sidsi-s Sesaxeb?

Tanamedrove mkurnaloba kombinire-bul Terapias, e.i. 2 an 3 wamlis, gamoyenebas moiTxovs. dreisaTvis azT-monoTerapia gamoiyeneba mxolod erT SemTxvevaSi, _ orsul qalebSi, axalSobilze aiv-is gadacemis Tavidan acilebis mizniT. rogor moqmdebs virussawinaaRmdego Terapia? virussawinaaRmdego wamlebi ereva ...

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi

... Sefasebis winamdebare angariSi. angariSSi Seswavlili da aRwerilia rionhesis reabilitaciis da funqcionirebis procesSi garemoze da adamianis janmrTelobaze mosalodneli zemoqmedebis wyaroebi da saxeebi, maTi Tvisobrivi da raodenobrivi daxasiaTeba da gansazRvrulia negatiuri zemoqmedebis Tavidan acilebis gzebi.

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ...

... da kerZo proeqtebis garemoze zemoqmedebis Sefasebis Sesaxeb evrogaerTianebis sabWos 1985 wlis 27 ivnisis 85/337/EEC direqtivis Sesworeba - evrogaerTianebis sabWos 1997 wlis 3 martis 97/11/EC direqtiva; (g) evrogaerTianebis sabWos 1996 wlis 24 seqtembris 96/61/EC direqtiva dabinZurebis Tavidan acilebis ...

1 saxelmZRvanelo cnobari gamocemulia aWaris avtonomiuri ...

Tavdasxmis Tavidan acilebis mizniT: 1. uRalobis dros skas vxsniT mzis Casvlis win. Tu moxda Tavdasxma, futkrebs Tavdasxmaze xels SeuSlis Rame; 2.

ra aris aiv?

... aiv infeqciis ganzrax gadacemis safrTxis Seqmna an misi dainficireba isjeba sisxlis samarTlis kodeqsis mixedviT. kerZoT, regulirdeba saqarTvelos kanonis Semdegi muxlebiT: Tavi V, muxli 9. aiv inficirebulTa movaleobani. aiv daavadebuli piri valdebulia daicvas am infeqciis gavrcelebis Tavidan acilebis ...