Sputtr.com | Alternative Search Engine

Adzie

Sposoby oddzia‡ywania neuroprotekcyjnego w chorobie ...

PostŒpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 1ñ10 Praca pogl„dowa Review Sposoby oddzia‡ywania neuroprotekcyjnego w chorobie Parkinsona na przyk‡adzie rasagiliny The ways of neuroprotection in Parkinsonís disease as exemplified by rasagiline DANUTA TURZY—SKA 1, ANNA SK"RZEWSKA 1 ...

SSH-Secure Shell Omówienieprotok o¯unaprzyk¯adzie OpenSSH

przyk¯ad mitm @@@@@server@@@@@ @ warning: remote host identification has changed! @ @@@@@ it is possible that someone is doing something nasty!

Spis treści

481 Jacek GOËASZEWSKI, Dawid STOLARCZYK Zakres obowiązków uczestników procesu inwestycyjno budowlanego na przyk¯adzie Hiszpanii i Polski Responsibilities of participants of the building-investment process on the example of Spain and Poland.....

Nonlinear Kedem-Katchalsky model equations of the volume flux ...

Ten model, którego podstawą jest równanie 0) (2 =-+ γ β α v v J J, opisuje transport objętościowy w stanie stacjonarnym w uk¯adzie dwumembranowym.

Food and feeding habits of the black pomfret, Parastromateus ...

Special thanks to Dr. Faiza Al-Yamani of the Kuwait Institute for Scientific Research D ADZIE Food and feeding habits of Parastromateus niger in the Kuwaiti waters Cybium 2007, 31(1) 83

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY rok 2009

Autorzy rozdzia¯ów: Miros¯awa Ferens-Sieczkowska, Ewa Kratz, Magdalena Orczyk-Pawi¯owicz, Magdalena Przybysz, Ma¯gorzata Pupek HABILITACJE wykonane w Katedrze i Zak¯adzie Chemii i Immunochemii Wydzia¯u Lekarskiego, Akademii Medycznej im.

Rak tarczycy wwieku rozwojowym ñ doúwiadczenia w‡asne

Zaawansowanie guzÛw wuk‡adzie TNM wzale¿noúci od ich rodzaju przedstawia tabela IV. Wszy-scy chorzy zRT byli po leczeniu operacyjnym poddani te-rapii uzupe‡niaj„cej.

Hematologiczne aspekty udarÛw mÛzgu Hematological aspects ...

Doustne leki antykoncepcyjne oraz hormonal-na terapia zastŒpcza powoduj„ zarÛwno zmiany w hemostazie, polegaj„ce na aktywacji krzepniŒcia osoczowego poprzez wzrost stŒ¿eæ wielu czynnikÛw (VII, VIII, IX, X, XI, XII oraz XIII), jak i zaburzenia w uk‡adzie fizjologicznych antykoagulantÛw ...

Akumulatory Accumulators

2 Prace projektowe i badawczo rozwojowe prowadzone w uk¯adzie trójwymiarowym design and development in three-dimensional display Obróbka mechaniczna mechanical production Spawanie plazmowe electron-beam welding Monta hydroakumulatorów t¯okowych assembly of piston accumulators Sterylne ...

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Wielicka 265, 30-663 KrakÛw Tel./Fax: +48 12 6581870 e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl Wprowadzenie: Neuropsychologia kliniczna dzieci i m‡odzie¿y jest obec-nie jednym z najprŒ¿niej rozwijaj„cych siŒ dzia‡Ûw psychologii, usytuowanym na pograniczu neurologii klinicznej i innych nauk o uk‡adzie ...