Sputtr.com | Alternative Search Engine

Almayan

KL‹N‹K ‹ZLEMDEK‹ POSTMENAPOZAL KADINLARDA ÖSTROJEN ...

Radyoloji Klini¤i Fiziksel T›p 2005; 8(3): 155-159 F‹Z‹KSEL TIP ÖZET Bu çal›flman›n amac›, izlem poliklini¤imizde takip edilen postmenapozal dönemde östrojen replasman tedavisi (ÖRT) alan ve almayan kad›nlarda dejenera-tif OA s›kl›¤›n› incelemek ve ÖRT ile diz, kalça ve ...

Cognitive Behavioural Therapy for patients with Schizophrenia ...

Bu çalışma grubu, aktif psikozu bulunan ve ilaç tedavisi almayan hastalar için gerekli olan değişiklikleri de içeren özgül terapi sürecini sunacaktır.

KURUMSAL EĞİTİMLER KATALOĞU

KURUMSAL EĞİTİMLER KATALOĞU www.eğitimtakvimi.com'da üç aylık genel katılıma açık eğitimler belirtilmektedir. Eğitim takviminde ya da bu listede yer almayan eğitimler için lütfen müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz.

Orta Gerilim İzolatörleri Medium Voltage Insulators

Web sitemizde yer almayan diğer gerilim seviyelerinde ve daha yüksek kaçak mesafeli izolatörlerde müşteri isteğine bağlı olarak imal edilebilir.

ALLOJENEİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASİ Th1/Th2 ...

DMAH alan ve almayan hastalar arasında sitokin ve SAM düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. IL-10 düzeyleri akut AGVHH şiddeti ile pozitif korelasyon gösterdi (r=0,5!7, p= 0,049) Sonuçta, ne kök hücre kaynağı ne de DMAH profilak-sisinin Th I/Th2 sitokinleri ve SAM'e ...

KURUMSAL E Ğİ T İ MLER KATALO Ğ U

Eğitim takviminde ya da bu listede yer almayan eğitimler için lütfen müşteri yöneticinizle iletişime geçiniz. Sayfa 2

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan ...

Yöntem: DEHB tanýsý almýþ 21, kontrol grubu olarak yýkýcý davranýþ bozukluðu tanýsý almayan 12 çocuk çalýþmaya alýnmýþtýr (yaþ aralýðý 9-13 (yaþ ortalamasý 10,24 1,69).

ACA IgG ACA IgM ACE AFP AIA (Anti-Insulin Ab) Aldosteron ...

Listede yer almayan test istekleriniz için laboratuarımızı arayınız. ACA IgG ACA IgM ACE AFP AIA (Anti-Insulin Ab) Aldosteron Alkalen Fosfataz ALP İzoenzimleri ALT (SGPT) ANA (Anti-Nuclear Ab) Anti-DNA Anti-Gliadin IgG Anti-Gliadin IgM Anti-HBc IgG Anti-HBc IgM Anti-HBe Anti-HBs Anti-HCV ...

Ebru Olcay KARABULUT

GÜ, Gazi E * itim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayõ 2 (2009) 441-458 Ritim E * itimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden E * itimi ve Spor Yüksekokulu Ö * rencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çe * itli De * i * kenler Bakõmõndan * ncelenmesi Analysis of Problem Solving Skills of ...

Psikiyatrik Birinci Eksen Tanısı Almayan İnferƟ l ÇiŌ ...

311 Özet / Abstract Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):311-322 Amaç: Psikiyatrik birinci eksen tanısı almayan infertil çiftlerin emosyonel semptom, sosyal destek ve cinsel işlev düzeylerinin cinsiyet farkına göre değerlendirilmesi amaçlandı.