Sputtr.com | Alternative Search Engine

Amocana

PowerPoint Presentation

proeqtis mizani amocana mizani c problemisSesaxebsazogadoebisgaTviTcnobiereba d fortificirebuliproduqtismimarTmoTxovnilebis Seqmna amocana) anemiisproblemisaqtualizacia) sazogadoebisganaTleba) momxmareblisqcevisformireba

CLINICAL NUTRITION

TMSWolever, WAJenkins, AMOcana, VA Rao, andGACollier 1048 Glucoseand insulin response in diabetic subjects: acute effect of carbohydrate level and the addition of soy polysacchande in defined-formula diets.

organizaciul sistemebSi informaciuli resursebis marTva

Tanamedrove marTvis obieqtebi, korporaciebi da a.S., rTul, ganawilebul sistemebs warmoadgens, romelTa topologiuri sqema moicavs mraval ganyofilebas, departaments da filials, gegrafiuli teritoriis sxvadasxva wertilebSi. amitomac ganawilebuli monacemTa bazebis daproeqtebisa da agebis amocana 16 metad ...

Baqo-Tbilisi-jeihanis milsadenis Taobaze, ACG I faza [EBRD ...

Sexvedrebze orive organizacias unda (1) moesmina dainteresebul mxareTa Sexedulebebi da azrebi da (2) dainteresebul mxareTaTvis miewodebina TavianTi poziciebi oTxi proeqtis potenciuri dafinansebis Sesaxeb. orive dawesebulebis saerTo amocana iyo xalxTan pirispir saubari da mosmena, aseve saboloo ...

tropikuli baRi

Tqveni amocana Sadrevnebisa da bilikebis Sesaxeb mocemuli informaciis mixedviT Tqven unda ipovoT pasuxi Q raodenobis jgufisTvis, anu sul K -s Q raodenobis mniSvnelobisTvis. dawereT procedura count_routes ( N , M , P , R , Q , G ) romelsac gadaecema Semdegi parametrebi:

evropuli sainovacio politika soflis meurneobis sferoSi oleg ...

evrogaerTianebam warmatebiT gadawyvita gafarToebis amocana, romelic soflis meurneobis winaSe mdgari mravalricxovani sakiTxis mogvarebas gulisxmobda 4 . axladmiRebuli qveynebi gansxvavdebodnen "Zveli" qveynebisgan: sursaTis fasebiT; produqciis xarisxiT; Sromis nayofierebiT; dasaqmebis doniTa ...

ZiriTadi miRwevebi

... bunebriv da socialur garemoze zemoqmedebis meore kvartaluri angariSis reziumes, romelic gaTvaliswinebulia proeqtis sesxis gamcemebTan SeTanxmebuli pirobebiT, mSeneblobis etapisTvis. igi moicavs samuSaoebs, romlebic 2004 wlis aprilSi, maisSi da ivnisSi Catarda. am angariSis ZiriTadi amocana iyo sesxis ...

Zveli Tbilisis identoba da suli

... konkursSi, romelic iTvaliswinebda, Tbilisis istoriul nawilSi, beTlemis ubnis erT konkretul monakveTze, nagebobaTa jgufis daproeqtebas. konkursis mizani iyo xeli Seewyo istoriul garemoSi Tanamedrove arqiteqturuli moculobebis Seqmnis/Casmis Sesabamisi xedvis, unar-Cvevebis ganviTarebisTvis. misi amocana ...

imereTis biblioTekis mier ganxorcielebuli mini proeqtebis ...

SevcvaloT es stereotipi da masTan erTad sazogadoebis da xelisuflebis damokidebuleba. mogiwodebT, rom bevris gakeTeba SeiZleba. prioritetuli amocana biblioTekis imijis Secvlaa. sazogadoebis cnobierebaSi biblioTeka ar aris Tanamedrove instituti. axalgazrdebs is saintereso adgilad ar miaCniaT.

evropis sabWos enaTa swavlebis instrumentebi.

Tumca, am mcireodeni magaliTebidanac vxedavT, rom davaleba SesaZloa Tvisebrivad icvlebodes miRweuli miznebis balansis mixedviT. is SesaZloa iyos mTlianad sakomunikacio amocana, an piriqiT, arsobrivad _ saswavlo da-valeba. ra SeiZleba iswavlon aqedan enis maswavleblebma? maT SeuZliaT gaaanalizon saswavlo ...