Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cemiyetin

KARLSRUHE BÖLGESİ DİTİB CEMİYETLERİ-CAMİLERİ ...

KARLSRUHE BÖLGESİ DİTİB CEMİYETLERİ-CAMİLERİ LİSTESİ Cemiyetin Adı Sıra No Cemiyetin Adresi Cemiyetin Telefonu/Faksı Din Gör. Ev/Cep Tel Cemiyet Başkanı

(ZENTRAL MOSCHEE) Region: - VILLINGEN-SCHW. DİTİB TÜRKÇE ...

VILLINGEN-SCHW. DİTİB TÜRKÇE ALMANCA TÜZÜK, SATZUNG DES VEREINS DITIB-Türkisch Islamische Gemeinde zu Villingen-Schwenningen e.V. (ZENTRAL MOSCHEE) Region: (Kons.Bölgesi) KARLSRUHE (BW) Name der Gemeinde: (Cemiyetin Adı) DITIB Türkisch -Islamische Gemeinde zu Villingen-Schwenningen ...

OSMANLI TABABET-İ AKLİYE VE ASABİYE CEMİYETİ’NİN ...

osmanli tababet-İ aklİye ve asabİye cemİyetİ'nİn kuruluŞu ve cemİyetİn İlk celselerİnİn zabitlari osmanli tababet-İ aklİye ve asabİye cemİyetİ’nİn kuruluŞ zabitlari

B İ L İ NM İ YEN S İ VAS İ SLAM KONFERANSI–(11/11/1919 ...

rulan ve katı bir disiplini olduğu anlaşılan bu cemiyetin nizamnamesi aşağda özetlenmiı ştir. Nizamnamenin ilk maddesinde, medeniyetin gelişmesine rağmen fanatizmin hala dünyada

Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş

Cemiyetin temel amacı uluslararası işbirliğini geliştirerek uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktı. ABD, Cemiyetin kuruluş sürecinde en önemli desteği sağlamasına rağmen daha sonra üye olamadı.

T.C. ABANT İ ZZET BAYSAL ÜN İ VERS İ TES İ SOSYAL B İ L ...

“Dil, ferde cemiyetin bağşıladığı en büyük miras ve donatmdıı. r.” (Kaplan, 2001: 35). “Dil, bir milletin kimlik belgesidir; yaşayış tarzının aynasıdır.

What Is New Year’s Eve? y - Bozuk Taraf!

cemiyetin-toplumun-da iyileşmesi olamaz. bizim toplumumuzun da en bozuk tarafı maneviyat tarafıdır. bugün malesef toplumun eksikliği dini

Azîz Mahmud Hüdâyî Divan›'nda Tasavvufî Terimler

465 Azîz Mahmud Hüdâyî Divan›'nda Tasavvufî Terimler ARfi.GÖR.YUSUF AKÇAY Kütahya Dumlup›nar Üniversitesi G‹R‹fi Cemiyetin de¤erler sistemiyle, o cemiyetin temel unsuru olan fert aras›ndaki sars›lmaz iliflki bize gösteriyor ki cemiyetin hikmet-i vücudu ancak fert ile kâi ...

TÜRKİYE

2. 1. KISIM. CEMĠYETĠN ADI, MERKEZĠ VE GAYESĠ: Madde 1- Cemiyetin Adı ve Merkezi: “Türkiye YeĢilay Cemiyeti” dir. Merkezi Ġstanbul’dur.

SİYASİ TARİH

Madde 1 — Cemiyetin âza-yı asliyesi, işbu ahidnameye vazıülimza olanlardan muahedeye merbut cevtelde esamisi muharrer olanlar ile kezalik melfufta esamisi mezkûr olup da ahidnamenin mevki-i meriyete vaz'ından itibaren iki mah zarfında kitabete tevdi ve cemiyetin diğer azasına tebliğ ...