Sputtr.com | Alternative Search Engine

Chlostn

VráÈme Ïelezniciam na Slovensku váÏnosÈ a podporme ich ...

chlostn˘ch tratí, kombinovanej dopravy, ale i modernizácie koridorov na Slovensku). TakÏe z t˘chto dôvodov bola v septembri 2001 vytvorená nová odborná platforma ...

PNEUMATIKY

ZáÈaÏov˘ index,r˘chlostn˘ index a rozmer pneumatiky sú vypoãítané tak,aby zabezpeãili maximálnu bezpeãnosÈ a komfort poãas jazdy.