Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dasaxva

ucxo enebis flobis zogadevropuli kompetenciebi

kompetenciebis movaleoba ar aris misi momxmareblebisaTvis amocanebis dasaxva an maTTvis imis karnaxi, Tu ra meTodebi unda gamoiyenon~. (loc.cit.)

efeqturi swavleba

Sejameba da Cana werebis gakeTeba moswavlis Zalisxmevis gaZliereba da misi warmatebis aRiareba saSinao davaleba da praqtika warmodgenis aralingvisturi xerxebi TanamSromlobiTi swavla miznebis dasaxva da komentarebis gakeTeba hipoTezis Camoyalibeba da gamocda miniSnebebi, SekiTxvebi da winmswrebi aqtivobebi ...

saqarTvelo-iranis ormxrivi urTierTobebis gaaqtiurebis perspeqtiva

upiratesi alternativis SerCeva alternativebis Sedegebis Sefasebis Semdeg SeirCa meore varianti, kerZod, mTavrobaTaSorisi erToblivi ekonomikuri komisiis gamococxleba-gaaqtiureba, romlis farglebSi SesaZlebeli iqneba axali ideebis, gzebisa da proeqtebis dasaxva-SemuSaveba energetikis sferoSi ...

EIA Gldanula GEO

... sareabilitacio samuSaoebis dros warmoqmnili potenciuri uaryofiTi zemoqmedeba ar scdeba obieqtis farglebs da xanmoklea. garkveuli zemoqmedeba SeiZleba iyos Seuqcevadi xasiaTis (Tu amgvari saerTod iqneba), magram am uaryofiT zemoqmedebasTan sabrZolvelad SesaZlebelia Semarbilebeli RonisZiebebis dasaxva ...

winamdebare gamocemaSi warmodgenili politikis dokumentebi

... cnebaSi moazrebuli kategoriebis zogadi mimoxilva da maT Soris mniSvnelovnebisa da maTdami interesis stimulirebis ganxorcielebis realisturobis TvalsazrisiT mimzidveli dargebis gamoyofa; 2. qarTveli studentebisaTvis erovnuli kuluturuli memkvidreobisadmi interesis gaRvivebis gansxvavebuli gzebis dasaxva da ...

prezidentis rwmunebuli xalxis samsaxurSi

... saqmianobasTan dakavSirebuli finansuri dokumentaciis gamoTxovnas da Seswavlas, fuladi saxsrebis racionaluri da miznobrivi xarjvis gadamowmebas. monitoringis mizans warmoadgens rwmunebulebis saqmianobis gamWvirvalobis uzrunvelyofa, korufciasaSiSi zonebis gamokveTa da maTi aRmofxvris RonisZiebebis dasaxva ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

... analizis safuZvelze, misi gansakuTrebuli mdgomareobisa da xelisuflebis Stoebze gavlenis gamomwvevi mizezebis dadgena, aseve am saxelmwifoTa konstituciuri ganviTarebis procesSi, xelisuflebis organoTa funqcionirebaSi daSvebuli xarvezebis gamokveTa da maTi aRmofxvris gzebis dasaxva.

mcire biznesis marTva 2003

ase: `muSaoba da siamovneba erTi da igivea~. miznis dasaxva: fsiqologebis ganmartebiT bedniereba aris dasaxuli miznisken miswrafeba. es ganmarteba misaRebia bevri mewarmisaTvis, roca isini

evropis mSenebloba bavSvebisTvis da bavSvebTan erTad

1* I. standartebis dasaxva evropis sabWos yvelaze faseuli Tviseba albaT standartebis dasaxvis unaria. muSaobaSi misi uwyebebisa da dawesebulebebis gan-sakuTrebiT dinamikur monawileobas organizacia am Tvisebas unda umadlodes. amJamad mzaddeba sxvadasxva samarTlebrivi dokumen-ti, romlebic bavSvebs exeba ...

me-20 saukunis bolo da 21-e saukunis dasawyisi rogorc mTlianad

6 - ekonomikis sxvadasxva dargSi (soflis meurneoba, mrewveloba, mSenebloba) dakreditebis Taviseburebis gamovlenisa da maTi gaTvaliswinebis aucileblobis Seswavla _ gaanalizeba; - dakreditebis srulyofis gzebis dasaxva da perspeqtivaSi SesaZlo tendenciebis gamovlena. naSromis siaxle: naSromis mixedviT ...