Sputtr.com | Alternative Search Engine

Definicijo

POMEMBNEJ*`I STATISTI**NI PODATKI O SLOVENIJI

Od leta 2008 dalje so podatki pripravljeni skladno z novo statistično definicijo prebivalstva, objavljeno v 2008. Up to the end of 2007 citizens of the RS only.

The concept of "Neolithic package"> considering its meaning ...

Opisali bomo kratko zgodovinsko ozadje in uporabo izraza do 80-ih, skoncentrirali se bomo tudi na verjetno definicijo in mo∫ne vsebine »paketa«, ki jih lahko opazujemo kot obi≠ajen zbir predmetov v Jugozahodni Aziji, Anatoliji in Jugovzhodni Evropi.

GEOMORPHOLOGY OF KARST DEPRESSIONS: POLJE OR UVALA - A CASE ...

Med definicijami kraškega polja se je avtorica odloèila za Gamsovo. Èeprav ni lahko jasno doloèiti ali gre za uvalo ali kraško polje, je avtorica na osnovi geoloških, geomorfoloških in hidroloških znaèilnosti Luèkega dola, ki jih je primerjala z Gamsovo definicijo, ugotovila, da gre v primeru ...

DETERMINOLOGIZACIJA V SPLO[NIH IN TERMINOLO[KIH SLOVARJIH

... kakodelujetrgzelektri~noenergijo (sklicujejosetudi na Uradnilist RS ), {eboljpovednopaje, da vuvodupi{ejoo definicijah, in ne orazlagahizrazov: »Slovarskidelpoabecednemredunavaja slovenskeizraze, katerimsledijo definicije (poudarila M. @.), vdrugikolonije angle{kiustreznikz angle{ko definicijo ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO ...

Masa prakilograma ustreza masi kubičnega decimetra (litra) vode pri 277,13 K, 3,98 °C [1] Predloga za novo definicijo kilograma, ki ne bi bila definirana s prakilogramom sta tale: • Kilogram je masa točno 6.0221415×10 26 /12 nevezanih atomov ogljika 12 v osnovnem stanju.

Kazalo:

Katere osebe spadajo pod definicijo »druge osebe javnega prava«? ZPreZP v tretjem odstavku 2. člena določa, da je druga oseba javnega prava vsaka oseba, ki: je ustanovljena za opravljanje dejavnosti, ki je v splošnem interesu in je industrijske ali poslovne narave, je pravna oseba, in v ...

PREDVIDENE SPREMEMBE PRAVNEGA OKVIRA ZA ZAVAROVALNO POSREDOVANJE

... in transparentnosti; • Področje uporabe: • Področje uporabe: 2 IMD 2 naj velja tudi za direktno prodajo, IMD 2 naj velja tudi za direktno prodajo, še vedno tudi za še vedno tudi za pozavarovalne posrednike; popraviti je treba definicijo zavarova pozavarovalne posrednike; popraviti je treba definicijo ...

OBLIKOVANJE POJMA FUNKCIJE

•Učenci imajo pogosto te ave, ko morajo pojasniti zvezo med nepretrganostjo grafa in definicijo zveznosti. To ne preseneča, saj morajo povezati lokalno definicijo zveznosti z globalno podobo grafa.

DESTINACIJSKI MANAGEMENT - DESTINACIJA DOLENJSKA

Pojem turist Planina (1996, str. 188) navaja, da je v preteklosti skoraj vsak pisec strokovnih razprav ali člankov uvodoma podajal oz. interpretiral definicijo turista ali turizma.

IZBIRA NAJPRIMERNEJŠIH LOKACIJ ZA POSTAVITEV DISTRIBUCIJSKIH ...

Tako na koncu s prepletanjem obeh definicij, torej definicijo ekonomije in geografije lahko dobimo definicijo ekonomske geografije, ki pravi: »Ekonomska goegrafija je preučevanje prostorskih variacij zemeljske povšine in človekovih aktivnosti v zvezi s proizvajanjem, izmenjavo in porabo dobrin.«