Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dejavniki

Risk factors for road traffic injuries

Unit 2. RISK FACTORS FOR ROAD TRAFFIC INJURIES 21 21 Risk factors for road traffic injuries UNIT 2 Overview Objectives Analytical frameworks Public health approach Haddon matrix Systems approach Activity What are the main risk factors?

CLIMATE, ABIOTIC FACTORS, AND THE EVOLUTION OF SUBTERRANEAN LIFE

CLIMATE, ABIOTIC FACTORS, AND THE EVOLUTION OF SUBTERRANEAN LIFE KLIMA, ABIOTSKI DEJAVNIKI IN EVOLUCIJA PODZEMELJSKEGA žIVLJENJA David C. CULVER 1 & Tanja PIPAN 2 Izvleček UDK 551.581:551.44 David C. Culver & Tanja Pipan: Klima, abiotski dejavniki in evolucija podzemeljskega življenja Klima ...

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR

Kulturni dejavniki celostno vplivajo na proces nastajanja in na strukturo potekov in odnošajskih mrež znotraj nekega danega formalnega okvirja ter vplivajo na priznavanje,

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim porodom* Incidence of bacterial vaginosis and its relation to preterm delivery Mojca Novak**, Barbara Prosen*** MED RAZGL 1998; 37 : 483-496 483 Klju~ne besede vaginoza bakterijska dejavniki tveganja prezgodnji porod Izvle~ek.

Acta - 32/1 (2003) + slike

Izvleek UDK: 551.44(55+437.1) Jifií Bruthans & Ondfiej Zeman: Dejavniki, ki vplivajo na kra„ko povr„insko morfologijo in na prenos sedimentov skozi jame: primerjava karbonatnega s solnim krasom Zaradi velike topnosti NaCl se v solnem krasu lahko za stalno odlagajo v podzemlju velike koliine ...

TDM in individualizacija odmerjanja zdravil

- nasitljiva eliminacija- genetski dejavniki (slabi metabolizatorji)-so-so č časna obolenjaasna terapija z drugimi zdravili (interakcije) Komplianca!

OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI ...

Dele socialnih kazalcev je v analizi najve*ji, saj socialni dejavniki najbolj neposredno vplivajo na blaginjo in kakovost ivljenja posameznikov.

Selenium and plants

V članku je opisana sposobnost rastlin za akumulacijo selena in vpliv selena v kombinaciji za nekaterimi drugimi okoljskimi dejavniki na rastline.

PregLedNI čLANeK/ReView - Novi biološki pristopi pri ...

igrajo pomembno vlogo biomehanski dejavniki (pravilni položaj kostnih tunelov –anatomska lega presadka, pričvrstitev in ustreznost presadka

SLOVENSKI KONGRES FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE ...

Burger) 17.03 - 17.15 Napovedni dejavniki za izid rehabilitacije po hudi nezgodni možganski po{kodbi - pregled literature (K. Grabljevec) Predicting outcome after severe traumatic brain injury - literature review (K. Grabljevec) 17.15 - 17.26 Napovedna vrednost Lestvice funkcijske neodvisnosti za ...