Sputtr.com | Alternative Search Engine

Donijelo

Predmet pravilnika Član 1 Član 2 - Na osnovu člana 28 stav ...

Na osnovu člana 28 stav 5 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", broj 50/08), Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija donijelo je

Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i ...

dana 31. ožujka 2008., donijelo je PRAVILIK O DEMOSTRATORIMA I. Opće odredbe Članak 1 . Ovim Pravilnikom uređuju se: izbor, prava i obveze te naknade studentima demonstratorima.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i ...

Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09 i 13/09) i Zaključka gradonačelnika Grada Makarske od 19. veljače 2010. godine, Gradsko vijeće Grada Makarske na 8. sjednici održanoj 25. veljače 2010. godine, donijelo je Z A K LJ U Č A K o davanju suglasnosti na Izvješće o ...

Na osnovu člana 12 stav 2 Zakona o duvanu ("Službeni list ...

Na osnovu člana 12 stav 2 Zakona o duvanu ("Službeni list CG", br. 48/08 i 76/08), Ministarstvo ekonomije, donijelo je PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU UTVRðIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE

Na temelju članka 29., 41., 42., i 43. Statuta Medicinskog ...

Na temelju članka 29., 41., 42., i 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Fakultet) Fakultetsko vijeće, na sjednici održanoj dana 11. travnja 2006. godine, donijelo je

Poslijediplomski teËaj stalnog medicinskog usavrπavanja I ...

Poslijediplomski teËaj stalnog medicinskog usavrπavanja I. kategorije "Kako i zaπto prestati puπiti" P uπenje cigareta i ostalih duhanskih proizvoda u pan-demijskim je razmjerima donijelo brojne zdravstvene probleme. ©tetni uËinci dima cigareta oËituju se na gotovo svim organima ...

Porezne i poslovne vijesti

*Inozemno*društvo*je*zatim* donijelo*odluku*da*se*njegova*potraživanja*po*kreditu* zajedno*s*pripadajućim*kamatama*unesu*u*kapitalne* prič uve*poreznog*obveznika*radi*poboljšanja*njegove* strukture*kapitala.

ministara Bosne i Hercegovine na 93 sjednici, odr`anoj 2 jula ...

Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine na 93 sjednici, odr`anoj 2 jula 2009. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI, NA^INU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA PRIJEVOZ ...

uz buduGi Smidhenski akvapark

PIanza to naselje juder je donijelo Gradsko poglavarstvo, a bit 6e izlo-Len u Gradskoj vijednici od 30. lipnja do 30. srpnja, od 8 do 15 sati kako bi gra-dani mogli dati primjed-be.

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Prestanak postojanja udruge: naziv tijela koje je donijelo odluku i datum donošenja odluke o prestanku postojanja udruge Prilog: 1. Zapisnik o radu tijela udruge koje je donijelo odluku o prestanku postojanja udruge 2.