Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dotycz

Poni ższe informacje dotycz ą

Poni ższe informacje dotycz ą zarówno marki General Fresh jak i innych marek, pod którymi produkujemy nasze wyroby (je śli nie zostało to zaznaczone przy nazwie produktu)

PSYCHOTERAPIA SCHIZOFRENII: CELE, SKUTECZNO**, SPECYFIKA ...

Biela*ska [38] w rozwa*aniach dotycz*cych psychoterapii pacjentów psychotycznych przywoøuje zdanie Herberta Rosenfelda [39], który uwa*a, *e tak intensywne zaanga*owanie w relacj* z pacjentem, jakie proponuje Searls, jest nadmierne.

OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW JAKO * CI * YCIA U CHORYCH ...

Zastosowano metod* ankiety rozsy¯anej standaryzowanej, sk¯adaj*cej si* z o*miu pyta* dotycz*cych wybranych elementów jako*ci *ycia (subiektywna ocena stanu zdrowia, porównanie swojego stanu zdrowia z in-nymi osobami w podobnej grupie wiekowej, wp¯yw zdrowia na prac* zawodow* i kontakty spo ...

PM enquiry letter

Polityka odpowiedzialno*ci socjalnej oraz dotycz*cej *rodowiska, • 19. Quality and Environment Check list 19. Lista sprawdzaj*ca dotycz*ca aspektów jako*ci i *rodowiska • 20.

RCF enquiry letter

Polityka odpowiedzialno*ci socjalnej oraz dotycz*cej *rodowiska, • 19. Quality and Environment Check list 19. Lista sprawdzaj*ca dotycz*ca aspektów jako*ci i *rodowiska • 20.

UWAGI OGÓLNE Uwagi wst*pne

Prezentowane dane - je*li nie zaznaczono inaczej - dotycz* caøej gospodarki narodowej, tj. wszystkich podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa, bez wzgl!du na formy organizacyjne i formy wøasno*ci.

SPIS TREåCI

W artykule przedstawiono wyniki symulacji MES, dotycz„cych wp‡ywu geometrii ostrza (wielkoúÊ k„ta natarcia i przy‡o¿enia) na zasiŒg propagacji szczeliny generuj„cej g‡Ûwny element wiÛra.

Miejsce wtÛrnych glomerulopatii poúrÛd przewlek‡ych ...

PoúrÛd badaæ dotycz„cych k‡Œbuszkowych chorÛb nerek oko‡o 20% dotycz„ glomerulopatii wtÛrnych. Na rycinie 3 oraz w tabeli I i II ukazano analizŒ blisko trzystu biopsji nerek wykonanych w latach 2002-2005 w gdaæskim oúrodku nefrologicz-nym.

"CE" Declaration of Conformity

... Product standard for measuring Product standard for measuring Product standard for measuring relays and protection equipment relays and protection equipment relays and protection equipment relays and protection equipment PN-EN 50263: 2002 Kompatybilno%4 elektromagnetyczna (EMC) - Norma wyrobu dotycz"ca ...

Za·**cznik 3 .

67 Nr normy Tytu· Nr PN (je**li istnieje) lub Nr KT / przewidywany rok zatwierdzenia PN EN 12953-8:2001 Shell boilers - Part 8: Requrements for safeguards against excessive pressure PN-EN 12953-8:2004 Kot·y p·omienicowo-p·omieniówkowe - Cz***¸ 8: Wymagania dotycz**ce zabezpiecze** przed nadmiernym ...