Sputtr.com | Alternative Search Engine

Eritrosit

Akkaraman ve ‹vesi Koyunlarında, Gebelikte ve Do¤umdan ...

Akkaraman ve ‹vesi Koyunlarında, Gebelikte ve Do¤umdan Sonra Eritrosit, Tükürük ve Serum Arginaz Aktiviteleri ile Serum Üre ve Östrojen Düzeyleri Sema Temizer OZAN, Sema YARALIO⁄LU, Tülay ‹LER‹ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya A.B.D., Elazı¤-TÜRK‹YE ...

Çocuklarda Demir Eksikli¤i Tarama Testi Olarak Eritrosit ...

Bak›rköy T›p Dergisi, Cilt 3, Say› 1, 2007/ Medical Journal of Bak›rköy, Volume 3, Number 1, 2007 6 Araflt›rmalar/ Researches Çocuklarda Demir Eksikli¤i Tarama Testi Olarak Eritrosit ‹ndekslerinden RDWve MCV'nin ‹rdelenmesi Evren Akgünefl, Canan Hasbal 1, Reyhan Dedeo¤lu 1 ...

ÜROLOJİK MANİPULASYONLARIN SERUM PSA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ...

Çocuk hastalarda eritrosit gruplarına göre semptom ve piyüri varlığı Semptom Piyüri Var Yok Var Yok Eritrosit Miktarı Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 3-10 106 9.6 996 80.4 298 27 804 73.0 10-20 188 24.8 568 75.2 301 39 455 61.0 20< 197 60.2 130 39.8 189 57.8 138 42.2 Tablo 4.

Üriner sistem infeksiyonlar›nda laboratuvar testlerinin ...

Bu çal›flmada strip ile eritrosit varl›¤›n›n tespiti ve kültür aras›nda anlaml› iliflki bulunmas›na ra¤-men sedimentte eritrosit ve strip ile eritrosit tes-tinin duyarl›l›¤› düflük olarak bulunmufltur.

Erythrocyte Measurements in Lacerta rudis (Reptilia, Lacertidae)

Lacerta rudis (Reptilia, Lacertidae)'te Eritrosit Ölçümleri Özet: Temmuz 1998 yılında yapılan bu çalışmada L. rudis'in eritrosit büyüklükleri incelendi. Çalışılan tür örnekleri 1820 m. yükseklikteki Zigana (Trabzon) geçidinden toplandı.

Akut Myokard Infarktüsünde Eritrosit Arjinaz Aktivitesinin ...

http://www.TurkJ Biochem.com ISSN 1303-829X (electronic) 0250-4685 (printed) 115 Akut Myokard Infarktüsünde Eritrosit Arjinaz Aktivitesinin Önemi [The Importance of Erythrocyte Arginase Activity In Acute Myocardial Infarction] Araştırma Makalesi [Research Article] Türk Biyokimya Dergisi ...

Eritrosit Sedimentasyon HÝzÝnÝn KarßÝlaßtÝrÝlmasÝ

Eritrosit Sedimentasyon HÝzÝnÝn –l“ m nde FarklÝ Otomasyon Sistemlerinin Referans Yıntem ile KarßÝlaßtÝrÝlmasÝ The Comparison of Different Automation Systems with Reference Method for Erytrocyte Sedimentation Rate Measurement Nalan AkalÝn Serap ArÝkan Nagihan T rkeli Turan ...

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA C VİTAMİNİ UYGULAMASININ ...

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA C VİTAMİNİ UYGULAMASININ ERİTROSİT GLUTATYON VE HBA1C DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* Müjgan CENGİZ, Salih CENGİZ Background and Design.-

Ailevi Hiperkolesterolemi (2 olgu nedeniyle)

Htc: %32.8, beyaz küre: 8300/mm 3 3, periferik yaymada eritrosit morfolojisi normokrom serum kolesterol, trigliserid ve lipid elektroforezi Olgu 2: kg (%3↓), tansiyon: 100/60 mm Hg.

No. Year approved

... Candida tropicalis antigens in systemically infected rats. Dr. Jacinta Santhanam 79 2002 The genotoxic potential of low-intensity microwave irradiation with in vivo exposure on rat. Dr. Ahamd Nazlim Haji Yusoff 80 2002 'Kesan sinaran gelombang elektromagnet (9.4 GHz) terhadap limfosit dan eritrosit tikus ...