Sputtr.com | Alternative Search Engine

Flman

DUYARLILI⁄ININ AGAR D‹LÜSYON VE E TEST YÖNTEMLER ...

... ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir Anahtar Sözcükler: Anaerop bakteriler, in vitro antibiyotik duyarl›l›¤›, β-laktamaz, E test, agar dilüsyon testi Key Words: Anaerobic bacteria, in vitro antibiotic susceptibility, β-lactamase, E test, agar dilution test ÖZET Bu çal›flman ...

Feldispat-kuvars ay›r›m›nda hidroflorik asit kullan ...

Anyonik/Katyonik Toplay›c› Kar›fl›m› Kullan›lan Deneyler Çal›flman›n bu bölümünde Malghan (1981) ta-raf›ndan feldispat-kuvars ay›r›m›nda baflar› ile kullan›ld›¤› belirtilen Duomeen TDO (tallow diamin dioleat) kullan›larak flotasyon deneyleri ...

ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING QUALITYOFLIFE AND ...

‹stanbul T›p Fakültesi Dergisi Cilt / Volume: 71 • Say› / Number: 4 • Y›l/Year: 2008 - 109 - ÖZET Amaç: Bu çal›flman›n amac› yetiflkin ast›m hastalar›n›n yaflam kalitesini sa¤l›kl› kontrol grup ile karfl›laflt›rarak tan›mlamak ve hastalar›n yaflam ...

Strategic Planning and Implementation of Balanced Scorecard ...

Küçük ve orta ölçekli yaz›l›m firmalar›n›n dengeli ölçüm kart› ile stratejik planlama bileflik çal›flmalar›nda bu çal›flman›n sonuçlar›n›n yararl› olaca¤› kan›s›nday›z.

Turkish Version of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS ...

ÖZET Amaç: Bu çal›flman›n amac› DASS-42 ölçe¤inin Türkçeye uyarlanm›fl fleklinin geçerlilik, güvenilirli¤ini s›namakt›r. Yöntemler: DASS-42 ölçe¤inin Türkçe uyarlamas› demografik özellikleri ile üniv ersite ö¤rencilerini temsil eden ve 1102 kifliden oluflan ...

An Aggregated Information Technology Checklist for ...

... bir farkl›l›k anali-zi gerçeklefltirilmifl ve Basel II'de zarar olay tipleri olarak aç›klanan operasyonel risk kategorilerinin BKM'lerdeki kontrol hedeflerine efllefltirilmesi ile Operasyonel Risk Yön etimi (ORY) için bütünlefltirilmifl BT kontrol listesi önerilmifltir. Çal›flman ...

Clinical, Dermatoscopic, and Histopathological Features of ...

Bu çal›flman›n amac› Spitz nevüs tan›s› alan hastalar›n klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerini tan›mlamakt›r.

Son iki dekatta endoskopi merkezinde özofajit görülme s ...

Bizim çal›flmam›zda, kanser geliflimi ile iliflki bulunmam›flt›r. Çal›flman›n en önemli k›s›tlamas›, endoskopi defterlerinden al›nan kay›tlar›n klinik ve patolojik veriler olmaks›z›n de¤er-lendirilmesidir.

FOURTH GOLDEN ANCHOR AWARDS

... IMO ‹talya Temsilcisi Amiral Giancarlo Olimbo, Uluslar aras› Deniz Ticaret Odalar› Genel Sekreteri Simon Bennet, Uluslararas› Denizde Uyduyla Haberleflme Örgütü (IMSO) Direktörü Esteban Vincente Pacha, Paris MoU Genel Sekreteri Richard Schiferli ve INTERCARGO Konsey Dan›flman ...

87-90 The Effect of a

... s›tlama politikalar›n›n bir kök hücre nakli ünitesinde antibiyotik kullan›m›na etkisi Türkiye Sa¤l›k Bakanl›¤› 2003 fiubat›nda öncelikle antibiyotik masraflar›n›, ard›ndan uygunsuz antibiyotik kullan›m›n› azaltmak için bir uygulama bafllatt›. Bu çal›flman›n ...