Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gairima

Tavi 5 sanTlebi da qurqebi

... ra giTxraT?... ar vici... _ wailuRluRa jonaTanma _ ubralod mainteresebda, qalaqis centrSi rogor movxvde. qalma eWvis TvaliT Sexeda jonaTans. _ qalaqSi pirvelad xarT? jonaTanma qalis gulgriloba igrZno da Seyoymanda. mere ki swrafad Tqva: _ maS, sad unda movawero xeli Tqvens peticias? qalma isev gaiRima: _ ai ...

ocnebis manqana

Cemi azriT, raRac jadosnuri unda yofiliyo. xom unda iyos raRac gansakuTrebuli, rac ocnebas realobad aqcevs. mamakacma ironiulad gaiRima da daJinebiT Sexeda jonaTans. _ sityvebi da mxolod sityvebi, Cemo cnobismoyvare megobaro! mxolod ramdenime sityva da nebismieri ocneba sinamdviled iqceva. saqme isaa ...

testur davalebaTa nimuSebi (qarTuli ena da literatura)

... rogorc is kaci wa-moxta. amasac karga magra SeeSinda _ klaknilad garboda, radgan qalebsac dahqondaT msubuqi iaraRi, magram aravis azradac ar mosvlia srola, iseTi gakvirvebulebi iyv-nen _ imgvari cxoveli arsad enaxaT. amasobaSi srolac ganaxlda, didi karavelis colma Tavi wamoswia, mimoixeda da gaiRima ...

TBILISI SCHOOL OF POLITICAL STUDIES

Svilma dedis saubars mousmina, odnav gaiRima, mere xeli mklavSi gauyara da iqve ezoSi, WasTan miiyvana, mere adga da WaSi wylis amosaRebad vedro bawriT WaSi CauSva.

I. qarTuli ena

... Caikeca, rogorc is kaci wa-moxta. amasac karga magra SeeSinda _ klaknilad garboda, radgan qalebsac dahqondaT msubuqi iaraRi, magram aravis azradac ar mosvlia srola, iseTi gakvirvebulebi iyv-nen _ imgvari cxoveli arsad enaxaT. amasobaSi srolac ganaxlda, didi karavelis col-ma Tavi wamoswia, mimoixeda da gaiRima ...