Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gauwion

Targmani, gaeros bavSvTa fondi, 2007

Tavidan aicilon Zaladobis ganmeoreba da daxmareba gauwion Zaladobis mxverpl bavSvebs. am procesSi monawileobis miReba SeuZliaT TviT axalgazrdebsac. kvlevis

sasicocxlo unar-Cvevebi da dasaqmebis servisebi axalgazrdebisTvis

da kompaniebTan, rac maT saSualebas aZlevs konsultacia gauwion beneficiarebs maTi interesebis da SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT. y biznesis ganviTarebis treningebi ...

ra aris aiv?

muSaki valdebulia aiv daavadebuls gauwion samedicino daxmareba. janmrTelobis dacvis organoebi da dawesebulebebi, medicines muSakebi valdebuli arian aiv infeqciaze/Sidsze ...

kreditebis transferisa da dagrovebis evropuli da diplomis danarTi ...

l konsultantebi ECTS/diplomis danarTis sakiTxebSi mzad arian daxmareba gauwion evropis umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebs ECTS-is danergvasa da ECTS-is

saqarTvelos parlamentis aparati kvleviTi departamenti

faqti, gauwion latvias politikuri da ekonomikuri daxmareba, rac xels Seuwyobs okupaciis Sedegebis daZlevas, daexmaron im adamianebs, romlebsac surT latviidan eTnikur ...

gaerTianebuli erebis organizaciis narkotikuli saSualebebisa da ...

winamdebare SeTanxmebis gamoyenebisas momawile mxareebma angariSi unda gauwion zRvaze adamianebis, xomaldisa da tvirTis usafrTxoebas da ar dauSvan nebismieri saxis

euTo-s demokratiuli institutebisa da adamianis uflebebis ofisi ...

saSualeba Tanabari konkurencia gauwion yofil prezidents. maTi braldebebis mixedviT, yvela kandidats erTnairad ar miuwvdeba xeli saxelmwifo mflobelobaSi

ruseTi/saqarTvelo: kaseturi bombebiT gamowveuli ziani misi ...

nawilakebiT dabinZurebuli teritoriebi da daxmareba gauwion dazaralebul pirebsa da adgilobriv mosaxleobas. dReisaTvis am SeTanxmebas 96-ma saxelmwifom moawera

xelSekruleba teritoriis mflobe saqarTvelos mTavrobasa

saSualebas miscems, unificirebuli da efeqturi eqspluatacia gauwion ZiriTadi saeqsporto milsadenis sistemas teritoriis farglebSi an mis gareT), rac uzrunvelyofs proeqtTan ...

bavSvis uflebebi da Jurnalisturi praqtika - uflebebze dafuZnebuli ...

aZlevdes adamianebs, dagegmon da organizeba gauwion Tavis qmedebebs im miznebze dayrdnobiT, romlebic daisaxes. moTmineba, pozitiuri azrovneba da mizanmimarTuleba is ...