Sputtr.com | Alternative Search Engine

Iliflki

Topuk ya¤ yast›¤› kal›nl›¤› ve elastisitesi ile ...

Topuk ya¤ yast›¤› kal›nl›¤› ve elastisitesi ile topuk a¤r›s› aras›ndaki iliflki The relationship between the thickness and elasticity of the heel pad and heel pain Hakan ÖZDEM‹R, Mustafa ÜRGÜDEN, Mete ÖZGÖRGEN, Semih GÜR Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ...

A⁄RILI OMUZUN HAREKET AÇIKLI⁄I ‹LE GÜNLÜK YAfiAM AKT ...

Omuz EHA ile GYA'ni yapabilme yetene¤i aras›ndaki iliflki de¤erlendirildi. Günlük yaflam aktivitelerini yapabilme yetene¤i ile omuz EHA'n›n en az›ndan bir yönünde belirgin negatif korelasyon iliflkisi bulundu.

02. SÜVAS ÜLÜNDE 57-60

Parite ile preeklampsi aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki saptan›rken (p<0.05), di¤er demografik özelliklerle anlaml› bir iliflki saptanmad› (p>0.05). 58 | Demirel Y ve ark. | Sivas ‹linde Preeklamptik ve Sa¤l›kl› Gebelerin Serum B12 Vitamini ve Folik Asit Düzeylerinin ...

Kafa travmas›n›n akut döneminde kan glikozu düzeyi ile ...

[15] Çal›flmam›zda GKS skoru ile kan glikozu düzeyi aras›nda negatif anlaml› iliflki; yine kan glikozu düzeyi ile ölüm aras›nda anlaml› iliflki bulunmufl olmas› yap›lan çal›flmalar› desteklemektedir. ‹zole kafa travmas› geçirmifl hastalarda GKS skoru düfltükçe kan ...

The relationship between iron stores and corrected QT ...

270 The relationship between iron stores and corrected QT dispersion in patients undergoing hemodialysis Hemodiyaliz hastalar›nda vücut demir depolar› ile düzeltilmifl QT dispersiyonu aras›ndaki iliflki Objective: Objective: Cardiac arrhythmias commonly occur in hemodialysis patients.

The Effects of Phosphate Treatments on Chromosome Pairing in ...

Ayrıca, halka bivalentlerin sıklı¤ı ve kromozom kol ba¤lantı sayısı arasında olumlu ve önemli iliflki bulunmasına karflın kromozom kol ba¤lantı sayısı ve quadrivalent sıklı¤ı arasında olumsuz ve önemli iliflki bulunmufltur.

psikofarma 19 1

Dürtüs ellik kiflilik özelli¤i alkol kullanmaya bafllan›lan yafl ile düf lük düzeyde negatif iliflki gösterirken, depresyon ve disso-siyasyon puanlar› ile düflük düzeyde do¤rusal iliflki ve çal›fl-mada kullan›lan di¤er ölçekler ile orta düzeyde do¤rusal iliflki ...

POSTMENOPOZAL KADINLARDA OSTEOPOROZ ‹LE ÇOK YÖNLÜ R‹SK ...

Lojistik regresyon analizi ile yap›lan de¤erlendirmede, yafl, günlük kalsiyum al›m› , menopoz yafl›, günlük çay-kahve tüketimi, BMI, do¤um say›s› ve egzersiz de¤iflkenleri birlikte, lomber 2-4 T skorlar› ile orta düzeyde anlaml› iliflki vermektedir (R= 0.514, R 2 =0.264, p=.0219 ).

The Investigation of Relation Between the Urinary Calcium ...

Kalsiyum okzalat grubunda; idrar askorbik asit ile kalsiyum okzalat (p<0.05; r= 0,370) ve protein seviyesi (p<0.05; r= 0.384), kalsiyum okzalat ile dansite (p<0.05; r= 0.376) aras›nda pozitif iliflki tespit edilmifltir.

Hematological profile of HIV patients in relation to immune ...

Me tod: Metod: Hindistan'da Varanasi flehrindeki bir hastanenin enfeksiyon klini¤ine bafl vuran hastalar›n klinik ve hematolojik özellikleri kaydedildi. Çeflitli hematolojik bulgular ile CD34 say›s› aras›ndaki iliflki analiz edildi.