Sputtr.com | Alternative Search Engine

Intenzivnu

INTRACEREBRALNA HEMORAGIJA-UČESTALOST I ZNAČAJ FAKTORA RIZIKA

Ispitivanjem je obuhvaćeno 50 bolesnika sa intracerebralnom hemoragijom koji su liječeni konzervativnim tretmanom na Klinici za neurologiju, Klinici za anesteziologiju i intenzivnu terapiju i Klinici za urgentnu internu medicinu naše ustanove.

PROIZVODNJA NEMETALA I GRAĐEVNOG MAT ERIJALA

... materijala i šljunka za građevne materijale i arhitektonskoga kamena te se proizvodi morska sol. Poznata su, ali se ne iskorištavaju, ležišta kvarcita, barita, grafita te neka ležišta arhitektonskoga kamena.  PROIZVODNJA Nemetalni mineralni resursi Hrvatske omogućuju već tradicionalno intenzivnu ...

FRUVEG EXPO BALKAN 2009

Plantaže preduzeća Atos Vinum opremljene su protivgradnim mrežama i sistemom navodnjavanja „kap po kap" što omogućava kontrolisanu i intenzivnu proizvodnju.

PUNKCIJA I SKLEROZACIJA ALKOHOLOM CISTI^NIH LEZIJA JAJNIKA

Tijekom zahvata intenzivnu bol u zdjelici osjetilo je 6 pacijentica (3,75%). Bol je brzo prestala nakon intraven-ske primjene analgetika. Recidiv nakon 3 mjeseca na{li smo u 8 ispitanica (5,00%) u kojih su volumeni cista bili ve}i od 100 ml. U jedne pacijentice cisti~nu tvorbu na istom jajniku ...

Ochrana proti korozi

Od poãátku se intenzivnû vûnovala získávání vûdomostí a zkuöeností z oboru korozního inûen˝rství. Realizace prvních zakázek v dobû, kdy prostfiedky vloûené do dobfie navrûen˝ch, kvalitnû proveden˝ch a úãelnû udrûovan˝ch antikorozních systémÛ pfiedstavovaly a ...

Cultivation of rucola (Eruca sativa L.) in the semyhidroponic ...

... Katedra za vrtnarstvo, p.p. 95, 1000 Ljubljana, Slovenija, (e-mail: dragan.znidarcic@bf.uni-lj.si) 2 Institut za poljoprivredu i turizam, Carla Huguesa 8, 52440 Poreè, Hrvatska Sa etak Alternativa uzgoju povræa na tlu je uzgoj u semihidroponskom sustavu (tankoslojni sustav), osobito za intenzivnu ...

Industrija autohtonih mlijecnih proizvoda u Bosni i Hercegovini

... klime i topografije zemlje, postoje veoma povoljni uvjeti za uzgoj razne stoke kao i hrane životinjskog porijekla. • Organska hrana Bosna i Hercegovina ima velike površine ekološke, nezagađene i obradive zemlje, čistih izvora vode i čistog zraka što predstavlja optimalne uvjete za intenzivnu ...

Milovan Petrovic

Stojši6: ISKUSTVA U PRIMENI DOBUTAMINA U JEDINICI ZA INTENZIVNU NEGU KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA U SREMSKOJ KAMENICI, 1998, Knjiga sa etaka VII kongresa anesteziologa Jugoslavije sa me9unarodnim u7eš6em, Vrnja7ka Banja: 20 M34 0,5 R. Jung, G. Pani6, V. Ivanovi6, M. PETROVI4, T. Miljevi6, S. Petrovi6 ...

SOCIOLOGIJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE

Kroz intenzivnu me9 ñuuniverzitetsku i fakultetsku saradnju ne dobija samo jedan fakultet, dobitak je uvijek obostran. Razvoj Filozofskog fakulteta u direktnoj je korelaciji sa razvojem društva u cjelini i sve ono što su bili društveni uspjesi ili problemi reflektovalo se i na stanje i razvoj ...

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA

Apstrakt: Vinogradarska proizvodnja predstavlja visoko intenzivnu proizvodnju, koja pored velikog angažovanja živog rada, zahteva i značajan kapital koji se preko niza aktivnosti mora oploditi.