Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ivanja

Kontni Okvir / Layout of Chart of Accounts

KONTNI OKVIR / LAYOUT OF CHART OF ACCOUNTS 4 22 - Druga potra ivanja 22 - Other receivables 220 - Potra ivanja za kamatu i dividende 220 - Receivables for interest and dividends 221 - Potra ivanja od zaposlenih 221 - Receivables from employees 222 - Potra ivanja od dr avnih organa i ...

Dijareja izazvana Clostridium difficile kod bolesnika sa ...

Dugo se smatralo da Clostridium difficile pro-dukuje oba tipa toksina (A+/B+ soj), međutim, istra ivanja sprovedena tokom poslednjih desetak godina ukazuju na pos-tojanje i klinički značajnih sojeva koji luče samo toksin B, tj. toksin A negativni / toksin B pozitivni (A-/B+ soj) Clostridium ...

List of publications

Girardi Kar*ulin: Filozofska misao Frane Petri*a ", Filozofska istra*ivanja 29 (1989), 1312-1315 (English version: Studia historiae philosophiae Croaticae 1 (1990), 223-226).

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Imajući u vidu rezultate istra ivanja, mo emo pretpostaviti da će se u organizaciji pridavati veća va nost poštovanju pravila ako menad er ispoljava istrajnost u ostvarivanju ciljeva, da će podela poslovnih zadataka biti efikasnija a kriterijumi za zapošljavanje biti stručnost a ne ...

PRIMARY AND SECONDARY SOURCES ON SERBIAN (AND A FEW ON ...

PRIMARY AND SECONDARY SOURCES ON SERBIAN (AND A FEW ON CROATIAN) IDENTITY, NATIONALISM, AND HISTORY* by Milan V. Dimić (Edmonton, Taipei) Aleksić, Lj[iljana?]:

International Interdisciplinary Conference

STANJE ISTRA@IVANJA HOLOKAUSTA U JUGOISTO^NOJ EVROPI: PROBLEMI, PREPREKE I PERSPEKTIVE HARRY M. RHEAje instruktor krivi~nog prava Odsjeka za sociologiju, socijalni rad i krivi~no pravo

Regionalni klasteri i novo zapošljavanje u Hrvatskoj

Posljednji dio istra ivanja u prvom dijelu studije usmjeren je na utvrđivanje regionalnih razlika na tr ištu rada Hrvatske, te na utjecaj Slobodne zone Vara in - mjesto najvećih greenfield investicija u Hrvatskoj, na novo zapošljavanje.

INS*T PRISTUP UNAPR**IVANJU PROF*SIONALNOG D*LOVANJA ...

Proces prihvatanja inovacija, te*e kroz pet faza (Bjeki*, 2008): 1. stadijum saznavanja - nastavnici sti*u svest i u*e o inovacijama, saznaju na*in funkcionisanja novih postupaka u nastavi; 2. stadijum ube*ivanja - zapo*inje formiranjem stavova nastavnika prema inovacijama (pozitivan i negativan stav ...

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Posebno su prikazana istra ivanja koja ispituju odnos stresa s imunološkim promjenama i/ili zdravstvenim ishodima. S obzirom na različite tipove stresnih situacija istra ivanja su svrstana u nekoliko kategorija.

Prof. dr Nenad Suziæ Filozofski fakultet Banja Luka

Istra ivanja su veæ obavljena a meta-analitièar izvodi relevantne zakljuèke na osnovu sparivih i statistièki obradivih komponenata. Drugo, meta-analiza omoguæuje da sagledamo prednosti i slabosti pojedinih istra ivanja koje smo uzeli u obradu.