Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ivljenja

Rekreacija kao način savremenog ivljenja

Sportska medicina Volumen 5 Broj 2 54 Stručni članak Rekreacija kao način savremenog ivljenja Aleksandar Đorđević Sportska akademija, Beograd _____ Sa etak U savremenim uslovima ivota i rada jedno od najaktuelnijih područja ...

ANALIZA PROGNOSTI^KIH ^IMBENIKA I NA^INA LIJE^ENJA U ...

Sa ciljem analiziranja pre'ivljenja pratili smo bolesnice rabe}i podatke iz bolni~ke povijesti bolesti, dokumenta-cije iz poliklini~ko-konzilijarne slu'be ili izravnim kon-taktom - dopisima ili telefonom.

Anemija zloćudne bolesti - smjernice liječenja Anemia in ...

Anemija utječe na mogućnosti i izbor načina liječenja i predstavlja va an prognosti čki čimbenik pre ivljenja kod brojnih tumora. Tablica 1.

MODELI ZADOVOLJSTVA SOPSTVENIM IVOTOM MODELS OF THEIR OWN ...

Stvorene ideologije i sistemi ponašanja i ivljenja za jedan deo populacije mogu biti dobri pa ˛ak i idealni za individualni razvoj i zadovoljstvo, ...

REALNOST IN FANTASTIKA V SLOVENSKEM ROMANU 20. STOLETJA

Vnjemjerde~ica`ivljenja. @ivi. Velikoizbo~eno~elo, podnjim majhen, rahlokrivnos, na koncustisnjenvnekak{notrnastokapljo. Vlu~kah majhniho~isijetamilinainoto`noveselnasmeh, ...

SLOVENSKE PESNICE V LITERARNI VEDI IN IZOBRA@EVANJU

... na~ina`ivljenja, spolneusmeritve, razpolaganjastelesom, jezikom, znanjeminpremo`enjemsevliteraturi`enskves~asuveljavljavsenci realneodvisnosti in podrejenosti, ...

DIPLOMSKO DELO

Mladi prostovoljci, ki so zaradi današnjega načina ivljenja in odnosa dru be do starosti pogosto prikrajšani za izkušnjo dru enja s starim človekom, ...

Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I (16. - 18. stoletje)

... Strukture vsakdanjega ivljenja: mogoče in nemogoče I-II Igre menjave I-II Čas sveta I-II Zelo priporočljivo Perry Anderson, Rodovniki absolutistične dr ave, ...

OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI ...

Nekateri podatki niso primerni zaradi metodoloških omejitev, na primer kazalec pri*akovanega trajanja ivljenja ob rojstvu je glede na velikost prebivalstva komajda sprejemljiv na ravni regij.

Blood Vessel Disease

... tjelesnu te inu  niste aktivni Njega Bolest krvnih sudova se mo e spriječiti ili usporiti zdravim načinom ivljenja. ...