Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ivota

Ispitivanje kvaliteta ivota bolesnika sa multiplom sklerozom

Volumen 66, Broj 8 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 645 Correspondence to: Darija Kisić Tepavčević, Medicinski fakultet, Institut za epidemiologiju, Višegradska 26a, 11 000, Beograd, Srbija.

Psychologické dimenzie kvality ivota

4 Psychologické dimenzie kvality ivota [Psychological Dimensions of Life Quality] Predslov [Preface]..... 2 Obsah [Contents ...

NOVA FILOZOFIJA KVALITETA IVOTA THE NEW PHILOSOPHY OF ...

1) Jovan Milivojevi¸, Centar za kvalitet, Mašinski fakultet Kragujevac, Sestre Janji¸ 6, mail: jovan.milivojevic@gmail.com 2) Aleksandra Koki¸ Arsi¸, Centar za kvalitet, Mašinski fakultet Kragujevac, Sestre Janji¸ 6, mail: akokic@kg.ac.rs 3) mr Katarina Kanjevac Milovanovi¸, Centar za ...

Evropskosrce ivota II faza Europe'sLivingHeartII phase

Natura 2000-Cilj Započinjanje procesa predlaganja područja u BiH za Natura 2000 mre u putem sakupljanja podataka o vrstama i staništima sa vrstama i staništima sa liste Aneksa I i II Direktive o staništima EU Juni 2009 Site designation process in B&H by collecting data on species and ...

RAZVOJ MISLI O ZNA^AJU I POTREBI ZA[TITE BIODIVERZITETA

Shvataju}i na taj na~in jedinstvenu organizaciju i manifestaciju `ivota na na{oj planeti jasno nam je da promena koja se desi na bilo kom delu sistema mora imati uticaj na celinu sistema, odnosno da svaka promena celine ima uticaj na bilo koji wen deo (Peyton et al., 1995).

MODELI ZADOVOLJSTVA SOPSTVENIM IVOTOM MODELS OF THEIR OWN ...

Ideali mladosti naj˛eš¸e nisu ciljevi o˛ekivanja ˛oveka u poznom dobu, jer tada mo e imati utisak da je realizovao svoje snove iz mladosti, ali na kraju ivota ˛ovek, pre svega, eli da je zdrav i da to du e ivi pa ciljevi mladosti nisu dominanta.

INS*T PRISTUP UNAPR**IVANJU PROF*SIONALNOG D*LOVANJA ...

Razvoj tehnike i tehnologije, je vezan za ponašanje u svim sferama ivota *oveka „uklju*ivši politi*ku, društvenu, obrazovnu i propagandisti*ku manipulaciju i dominaciju nad ljudima", isti*e ivkovi* (1998).

Čovjek, voda i arhitektura

Voda kao centar društvenog ivota Za kvalitetnu komunikaciju među ljudima, između os-talog, bitan je ambijent u kojem se ona vrši. Kako vo-da ima i opuštajuća svojstva ne čudi što su baš jav-na kupališta u velikom broju slučajeva bila centri društvenog ivota u kojima su se ...

Rekreacija kao način savremenog ivljenja

Sportska medicina Volumen 5 Broj 2 54 Stručni članak Rekreacija kao način savremenog ivljenja Aleksandar Đorđević Sportska akademija, Beograd _____ Sa etak U savremenim uslovima ivota i rada jedno od najaktuelnijih područja ...

ZDRAVSTVENI TURIZAM EGZISTENCIJALNA POTREBA U SUVREMENOM ...

U smislu iznijetog rad je metodološki opracionaliziran u ovoj formi: - Uvod - Posljedice suvremenog načina ivota na psihofi zičko stanje čovjeka - Pogodnosti zdravstveno -rekreativnog turizma za zdravlje i kakvoću ivota - Razvitak selektivnog vida zdravstvenog turizma u Hrvatskoj - Zaključak ...