Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kliniczny

Zmiany w EEG i MRI a przebieg kliniczny podostrego stwardniaj ...

PostŒpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (1): 25Œ31 Praca oryginalna Original paper Zmiany w EEG i MRI a przebieg kliniczny podostrego stwardniaj„cego zapalenia mózgu (SSPE)

CONSERVATIVE RESTORATION OF FRONT TEETH

CONSERVATIVE RESTORATION OF FRONT TEETH Giancarlo Pongione, Prof. a c. C.L.I.D "La Sapienza" University of Rome, Self-employed Professional in Naples.

Wykaz publikacji z IF>2,999 - aw Klinika Neurologii, Wojskowy ...

1 Maciejek Zdzisław Klinika Neurologii, Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz - Liczba wszystkich publikacji: 87 (w tym 2 publ. monogr. i streszcz. rozpr. hab.)

SHARPENING PERIODONTAL INSTRUMENTS

SHARPENING PERIODONTAL INSTRUMENTS Adele Kendler, Dental Hygienist, London UK An increasing elderly population gives rise to more people keeping their teeth which in turn increases the number of people suffering with some form of periodontal disease.

Odstawianie benzodiazepin i leczenie zespo‡ów ...

o monitoring kliniczny i farmakokinetyczny Benzodiazepine discontinuation and withdrawal treatment Πindividualization of treatment based on using

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE

... ogonowy zzajęciem odcinka krzyżowo−lędź− wiowego kanału kręgowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Maciej Stukan, Małgorzata Pietrzak−Stukan, Marcin Liro, Hanna Olszewska, Janusz Emerich: Agresywny przebieg kliniczny ...

Results of operative treatment of the pectus carinatum

A 15-years old boy with type III deformity; preoperative image: a) right lateral view and b) preoperative X-ray; postoperative image: c) right lateral view and d) postoperative X-ray. Ryc. 3. 15-letni chłopiec z deformacj typu III; stan przed zabiegiem: a) obraz kliniczny i b) zdjcie RTG; po zabiegu ...

Pomeranian Medical University Faculty of Dentistry ...

Faculty: dr n. med. Maciej śukowski, dr n.med. Jowita Biernawska, Composition: 30 hrs; Meeting place: Oddzia¯ Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdzia¯em Ostrych Zatruć PAM Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 (Teaching Hospital No.2) ul.

ZESPÓ£ OPORNOŒCI NA HORMONY TARCZYCY - TRUDNOŒCI ...

Ten z³o¿ony obraz kliniczny wynika z ró¿nej proporcji zmienionej i prawid³o-wej formy receptora w poszczególnych tkankach. Tradycyj-ny podzia³ kliniczny nie znajduje równie¿ odzwierciedlenia w badaniach molekularnych, poniewa¿ nie stwierdzono zwi¹zku pomiêdzy rodzajem defektu genetycznego i ...

Zespół przemijających zaburzeń kurczliwości lewej komory ...

Poważny stan kliniczny oraz ciężka dysfunkcja skurczowa lewej komory nie odpowiadały obrazowi naczyń wieńcowych. W koronarografii stwierdzono u wszystkich chorych tętnice wieńcowe o gładkich obrysach ścian, bez zwężeń i zwapnień oraz bez obecności skrzeplin, a w wentrykulografii ob- ...