Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kuorumi

SHËRBIM DHE PËRGJEGJËSI – Manual për seanca dëgjimore

Kuorumi Një seancë dëgjimore nuk mund të filloj në qoftë se nuk ka kuorum. Në qoftë se Rregullorja e punës nuk e cekin në mënyrë tjetër, kuorumi ekziston në ...

STATUTI I K.U.R”Hidrodrini” - , Sh. A - Pejë NENI I ...

Kuorumi për Mbledhjet e Përgjithshme (a) Mbledhja e Përgjithshme mund të mbahet nëse kuorumi është prezent nga vetë anëtarët apo nga të autorizuarit e tyre.

RREGULLORJA E PUNiiS SE KIISHILLIT PROKURORIAL Tii KOSOVES

Kuorumi 16'1 vendimet e K€shillit merren me shumic€ e votave nga anetaret b pranish€m, perveg nese me ligj €sht€ parapar€ ndryshe.

Republika Kosova -Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Për diskutime jashtë rendit të ditës nuk na duhet kuorumi. Vazhdojmë me pikën e parë të rendit të ditës- 1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës

S T A T U T I NDËRMARRJES HIDROEKONOMIKE ,,IBËR- LEPENC”

Kuorumi për Mbledhjet e Përgjithshme 5.1. Mbledhja e Përgjithshme mund të mbahet vetëm nëse kuorumi është prezent personalisht apo përmes të autorizuarit.

Rregullore e punës Komisionit për Buxhet dhe Financa të ...

Neni 10 (Kuorumi dhe votimi) 1. Mbledhjet e Komisionit kanë kuorum kur janë të pranishëm së paku gjysma e anëtarëve të Komisionit.

S T A T U T I P Ë R Q E V E R I S J E

Për mbajtjen e mbledhjeve të Këshillit Drejtues nevojitet kuorumi i nevojshëm i anëtarëve. Vendimet në Këshillin Drejtues merren me shumicë votash të ...

Këshilli Gjyqësor i Kosovës Kosovo Judicial Council Sudski ...

5.6 Kuorumi ; a. Këshilli mund të mbajë mbledhje, por nuk mund të marrë vendime nëse nuk

STATUTI I KOMUNËS SË FERIZAJT

Mbledhjet e Kuvendit dhe Kuorumi 1. Kuvendi mblidhet sa herë që është e paraparë me Rregulloren e Punës të Kuvendit, por duhet të mbajë së paku 10 (dhjetë ...

S T A T U T I NDËRMARRJES HIDROEKONOMIKE ,,IBER- LEPENC” SH

(5) Kuorumi për Mbledhjet e Përgjithshme 1. Mbledhja e përgjithshme mund të mbahet vetëm nëse kuorumi është prezent personalisht apo përmes të autorizuarit.