Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kuptim

THE ORTHODOX POST

Ne Kishën e krishterë praktika e pagëzimit merr një kuptim të ri dhe të vecantë. Ai nuk mbetet thjesht një shenjë e ndryshimit moral dhe e rilindjes shpirtërore.

PROVIMI I MATURËS NË GJIMNAZ

Katalogun e provimit e përgatitën: Dr. Sinisha Stamatoviq, Fakulteti Matematiko-Natyror Vidosava Kashqellan, Enti për Shkollim Llazo Lekoviq, Enti për Tekste dhe Mjete Mësimore Ilija Boshkoviq, Gjimnazi "Sllobodan Shkeroviq" Tatjana Vujosheviq, Qendra e Provimeve Përktheu: Luigj Berisha

MBI GENDJEN USHQYESE TË LIQENIT TË BOVILLËS

Shprehjet ujë me cilësi "të mirë" apo "jo të mirë" kanë vetëm kuptim relativ në lidhje me qëllimin e përdorimit të ujit dhe kërkesat e përdoruesit në këtë drejtim.

LETËRSI NË SHKOLLË

... tjetër momente të njohjes logjike gjenden në art. Në këtë kuptim, letërsia, është më pran ...

Revistë shkencore

Dhe ndonëse Shtetet e Bashkuara në një kuptim real e bëjnë të mundur edhe sot "parajsën" europiane, atyre vetë u duhet "t ...

Emri: LLAMBRO Mbiemri: FILO Atesia: Universiteti: Fakulteti ...

Asistent) PROFESOR Viti i largimit nga universiteti: (kur ka kuptim, arsyet dalje në pension /largimi nga universiteti për arsye të ndryshme/vdekje gjatë kohës së punës në universitet): ...

për prindërit

(LI) Mesatar i Ulët - Arritjet e studentit në këtë fushë tregojnë një kuptim të pjesshëm ose në zhvillim në fushat e dëgjimit, leximit, shkrimit , ...

Nr. 9537, datë 18.5.2006 PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE TË ...

Neni 2 Përkufizime Në kuptim të këtij ligji, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: 1. "Mbetje të rrezikshme" nënkupton çdo substancë apo objekt, ...

Fjalorthi i gjuhësisë nga FGJSSH (1980) Përmbledhje Ky ...

Kuptim i zbehur i një fjale. ZBËRTHYESHËM mb. 1. Që mund të nda het në pjesët përbërëse, që mund të bëhet pjesë-pjesë (edhe g.); që mund

FJALË TË URTA

Më e bukura fjalë është e thjeshtë dhe e shkurtër, është fjalë që kuptohet me lehtësi dhe që ka kuptim të thellë e të hollë. 3.