Sputtr.com | Alternative Search Engine

Masraflar

An Estimation of the Recreational Use Value of Kursunlu ...

Kurflunlu fielalesi Tabiat Park›'n›n talep fonksiyon modelinde seyahat masraflar› (akaryak›t giderleri), alternatif alanlar›n varl›¤›, ziyaretçilerin yafl›, e¤itim düzeyi ve gelir durumu ba¤›ms›z de¤iflkenler; alana bir y›lda yap›lan ziyaret say›s› da ba¤›ml› de ...

5 U.S.T. 1258 TURKEY RELIEF FROM TAXATION ON DEFENSE ...

Muafiyet, Amerika Birlesik Devletleri tarafindan finanse edilen mukaveleler dolayisiyle muteahhitler veya bunlara karsi taahhude girismis ikinci muteahhitler tarafindan yapilan masraflar ile ilgili olarak, yukarida 2'inci ve 3'uncu fikralarda tadad olunan, eger mevcut ise, vergi, munzam vergi, resim ...

5 U.S.T. 1465 TURKEY STATUS OF UNITED STATES FORCES IN TURKEY ...

Sivil unsur mensuplarina ve isbu Anlasmanin l.inci fikrasi ile NATO Kuvvetlerinin Statusune mutedair Sozlesme'nin I.inci maddesinin l.inci fikrasinin (c) bendinde tarif olunan yakinlara, ikamet tezkereleri, bu tezkerelerin itasi icin yapilan idari masraflar haric, bilaharc verilecektir.

Turkiye Is Bankasi A.S. London Branch Application for Money ...

(Havale yapmak istediğiniz para miktarı) Name of beneficiary (Alıcı) Full name Ad ve soyadı House Number (Ev numarası) £€$ Our charges will be (please refer to the banking hall notice) (Masraflar ve Komisyon, lütfen banka holündeki tabloya bakınız) Signature (Imza) Signature (Imza) £ What is the ...

87-90 The Effect of a

ÖZET Ulusal antibiyotik k›s›tlama politikalar›n›n bir kök hücre nakli ünitesinde antibiyotik kullan›m›na etkisi Türkiye Sa¤l›k Bakanl›¤› 2003 fiubat›nda öncelikle antibiyotik masraflar›n›, ard›ndan uygunsuz antibiyotik kullan›m›n› azaltmak için bir uygulama ...

VEKALETNAME

... bunlar hakkında şikayette bulunmaya, hakem ve bilirkişi atanması ve azlini istemeye, bilirkişiyi ve hakemi redde, bunların raporlarına karşı beyanda bulunmaya, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz isteklerinde bulunmaya, bu yolda alınacak kararları yerine getirmeye, gerekli harç ve masraflar ile ...

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ...

TEKLİF FİYATINA DAHİL OLAN MASRAFLAR : EXPENSES INCLUDED IN THE BID PRICE: 25.1. Malzemenin FOB/FCA/TESLİM YERİ teslimine kadar tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar İstekliye, FOB/FCA/TESLİM YERİ tesliminden sonra tahakkuk edecek vergi, resim ve harç masrafları ...

AGREEMENT FOR TERMINAL OPERATIONS AND SEA CARRIAGE OF CARGO ...

... veya baka bir kusuru sonucunda kendi malna gelen zarardan dolay iletmeciyi sorumlu tutamaz ve * * ** letmecinin/Üçüncü ahslarn teçhizat yada mallarna gelen bütün zarara kar, Müteri tazminat yükümlülüü altnda ** *** * *** * * olup, letmeciyi üçüncü ahslarn tazminat taleplerine (hukuki masraflar ...

Kanser Hastalar›nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili ...

Özellikle depresyonun varl›ğ› tedaviye uyumu bozarak hastanede kal›ş süresini ve tedavi masraflar›n› artt›rmakta ve hastal›ğ›n gidişini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Hardman ve ark. 1989, Derogatis ve ark. 1983).

395_405 Giray Kabakci

Bu hastalar›n sürekli bak›m ve tedavi masraflar›, ki-fliye ve topluma ciddi mali yük getirmektedir. [4-6] ‹nme riskinin ›rklar aras›nda ve ayn› ülkede co¤-rafik bölgeler içinde farkl›l›k gösterebildi¤i bilin-mektedir. [4]