Sputtr.com | Alternative Search Engine

Medicini

Newsletter 1 Tempus-Projekt: STEAMED Standardizacija u ...

Tempus . Standardization in Teaching of Medicine (SM_SCM-CA003A06-2006) Vjesnik br.1 . Newsletter 1 Tempus-Projekt: STEAMED Standardizacija u podučavanju u medicini Tempus-Project: STEAMED Standardization in Teaching of Medicine

Matične ćelije zubne pulpe i njihov potencijalni značaj u ...

170 Stom Glas S, vol. 55, 2008 UDC: 616.314.18-036-07 ISSN 0039-1743 COBISS. SR-ID 8417026 Matične ćelije zubne pulpe i njihov potencijalni značaj u regenerativnoj medicini DOI: 10.2298/SGS0803170T Dental pulp stem cells - potential significance in regenerative medicine Vera Todorović 1 ...

Nefrologija u nuklearnoj medicini

Nefrologija u nuklearnoj medicini Nephrology in Nuclear Medicine Organizator / Organiser Hrvatska udruga tehnologa u nuklearnoj medicini Croatian Society of Nuclear Medicine Technologists Suorganizatori / Co-organisers Klinički zavod za nuklearnu medicinu, KBC Rijeka, Hrvatska Clinical ...

Serbian Dental J, 2008, 55 259 - Layered Additive ...

U modernoj eri, izazovi u savremenoj medicini mogu biti adekvatno rešeni samo u saradnji savremenih tehnoloških inovacija i napretka, a što je od presudnog

HEPATITIS C U TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI HEPATITIS C IN ...

HEPATITIS C U TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI HEPATITIS C IN TRANSFUSION MEDICINE Anka Dorić 1, Blaženka Grahovac 2 SAŽETAK Najnovije procjene upućuju na to da se svjetska preva-lencija anti-HCV reaktivnosti kreće u široku rasponu, i to od 0,1% u razvijenim zemljama do 13,6% u sjever-noj Africi.

Tečaj I kategorije, "Hitnosti u kliničkoj medicini ...

Bacteraemiadueto MRSA remainscommonin Bacteraemiadueto MRSA remainscommonin many other European countries, particularlythosein centraland southernEurope many other European countries, particularlythosein centraland southernEurope Figure 4: Proportion of Staphylococcusaureus bacteraemiadueto MRSA ...

Hajrija Mujovic Zornic en

• May 10-12, 2007, “Sudskomedicinsko veštačenje neimovinske štete u medicini rada” (Medical expertise and compensation of non-pecuniary damage in occupational

Medicina 10 zavrsno [Read-Only]

Izvor podataka : “ Uvod u znanstveni rad u medicini “ ,Med.naklada , IV.izd.(ljubi často),2009.god.Podrazumijeva se da svi u česnici pomno prou če sva navedena poglavlja i

ALSL02 L128 R2008 10 tabela1

visokom o pasnošcu, koje se upotrebljavaju u medicini i veterinariju NARKOTICNI LEKOVI OD LISTA JEDINSTVENE KONVENCIJE O NARKOTICNIM LEKOVIMA GOD.1961 Narkoticni lekovi Hemijski nazivi Acetylmethadol

ATT DWAR IL-MEDI?INI (KAP. 458)

B3757 A.L. 264 ta' l-2006 ATT DWAR IL-MEDI?INI (KAP. 458) Regolamenti ta' l-2006 dwar Proçeduri Speçjali (Penalitajiet fl-Att dwar il-Mediçini) BIS-SA{{A tas-setg[at mog[tija bl-artikolu 106 ta' l-Att dwar il-Mediçini, il-Ministru tas-Sa[[a, l-Anzjani u Kura fil-Komunità g[amel ir ...