Sputtr.com | Alternative Search Engine

Medicinske

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research Vol11 ...

Jedan lekar je na specijalizaciji iz nuklearne medicine, a fizičar je na specijalizaciji iz nuklearne medicinske fizike. Svi mi koji smo i prilikom prethodnog jubileja činili, a i sada činimo deo kolektiva Centra za nuklearnu medicinu, smo This year we are celebrating the 30th anniversary of nuclear ...

SOCIETY OF MEDICAL BIOCHEMISTS OF SERBIA1

Majki-Singh N. Poloûaj i uloga medicinske biohemije u zdravstvenoj sluûbi. Jug Med Biohem 1995; 14: 1-5. 8. Majki-Singh, urevi J, Kavari J. Razvoj medicinske biohemije u Jugoslaviji.

Newsletter 1 Tempus-Projekt: STEAMED Standardizacija u ...

ski fakultet, Osijek (HR) - Koordinatorica Dr. Peter Szekeres, Ured za razvoj i istraživanje Centra za zdravstvo i medicinske znanosti Sveučilišta u Peču

ISPITNA PITANJA ENGLESKI JEZIK IV RAZRED

Perfect infinitive Obavezna literatura :  Tom Hutchinson : Lifelines intermediate (units 8-14), Oxford University Press  Radmila Bertolino : Engleski jezik-tekstovi za I, II, III i IV razred medicinske skole, ZUNS

AJNE TE@INE - BIOETHICAL VIEWS ON THE PROCEDURES IN EXTREMELY ...

osnovi tih rasprava i smjernica deklaracija i kodeksa medicinske etike, klini~ari mogu konsenzusom odlu~iti da se nedono{~e koje je nezrelije

UGESKR LÆGER 167/19 | 9. MAJ 2005

UGESKR LÆGER 167/19 | 9. MAJ 2005 2050 VIDENSKAB OG PRAKSIS | ORIGINAL MEDDELELSE Hvorvidt kvinderne i praksis vælger den medicinske behand

P POOKKRROOVVIITTEELLJJ // UUNNDDEERR TTHHEE AAUUSSPPIICCEESS ...

Uloga medicinske sestre u rehabilitaciji pacijenata sa komplikacijama dijabetesne bolesti Beglerovi Safeta, Hidi Asim Uloga medicinske sestre u prevenciji cerebrovaskularnih oboljenja

ZDRAVSTVENI TURIZAM EGZISTENCIJALNA POTREBA U SUVREMENOM ...

Izučavanje utjecaja klime, vremena i kozmičkih faktora na čovjeka, dio je medicinske klimatologije ili bioklimatologije, posebice aktualne u kontekstu razvoja selektivnih vidova zdravstvenog turizma pri čemu se ova znanost koja proučava klimatske čimbenike i njihov utjecaj na čovjeka i njegovo ...

ISPITNA PITANJA ENGLESKI JEZIK

Question tags Obavezna literatura :  Tom Hutchinson : Lifelines intermediate (units 1-8), Oxford University Press  Radmila Bertolino : Engleski jezik-tekstovi za I, II, III i IV razred medicinske skole, ZUNS

Svjetski dan srca 2009. u Rijeci

LijeËnici i medicinske sestre Zavoda za kardio-vaskularne bolesti Interne klinike KliniËkog bolniËkog centra Rijeka te aktivisti Crvenog kriæa zainteresiranima su mjerili arterijski tlak tlakomjerima jednog od ovogodiπnjih sponzora akcije, odre﷿ivali indeks tjelesne mase te mjerili opseg ...