Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mesecih

CENE VELJAJO OD VELJAVNO ST CEN V MESECIH Stran 1 - OB Č INA ...

dnevni programi poldnevni programi krajŠi progr. 1. starost. obdobje (1-3let) 2. starost. obdobje (3-6 let) 2. starost.

Podatki o stevilu zaposlenih v skladu s SKN po mesecih v letu ...

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Direktorat za organizacijo in kadre Podatki o številu zaposlenih v skladu s SKN po mese cih v letu 2011 ORGANI DRŽAVNE UPRAVE 1.1.2011 1.2.2011 1.3.2011 1.4.20 11 1.5.2011 1.6.2011 1.7.2011 1.8.2011 1.9.2011 1.10.2011 1.11.2011

posloVAnJE posloVnE sKUpInE Alpos V prVIH ŠEsTIH mEsECIH

prVA mIsEl Vladka Geršak Preskar Metalurgija je dobila novega sodelavca, njegove poglede na razvoj tega dela podjetja vam predstavljamo v tej številki.

Štirivalentno cepivo proti okužbi s HPV - kaj se je zgodilo ...

STATUS ARTIS MEDICAE 70 ISIS julij 2007 Štirivalentno cepivo proti okužbi s HPV - kaj se je zgodilo v zadnjih šestih mesecih? Mario Poljak, Marjetka Uršič Vrščaj H umani virusi papiloma (HPV) so zelo heterogena sku-pina virusov, ki jih povezujemo z nastankom številnih benignih in ...

GEL in TABLETE GEL in TABLETE

časih so prvi rezultati vidni že po 1 mesecu • Najboljši rezultati med 6 meseci in 1 letom • Prenehanje zdravljenja, če po 6 mesecih ni

Potrdilo o višini plače

POTRDILO IZPOLNI DELODAJALEC-če je delodajalcev v zadnjih 12 mesecih več, je potrebno predložiti potrdilo vsakega delodajalca Priimek in ime vlagatelja / zavarovanca:_____ EMŠO_____ _____ ...

Denarno nadomestilo med brezposelnostjo

Denarno nadomestilo med brezposelnostjo 1. Kdo lahko uveljavlja pravico do denarnega nadomestila? Denarno nadomestilo pridobi oseba, ki: je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana za primer brezposelnosti najmanj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih, ima plačane prispevke za zavarovanje za ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - DIPLOMSKO DELO

KAZALO TABEL Tabela 1: Skupno število namestitvenih kapacitet v Celju_____7 Tabela 2: Prihodi in prenočitve turistov v Celju v obdobju 2004-2007_____9 Tabela 3: Bruto zasedenost ležišč v odstotkih, v Celju po mesecih in letno v ...

POROČILO**O**OPRAVLJENEM**DELU*

Na*Poročilu*se*prikažejo*vsi*zapisniki,*ki*jih*je*veter.*organizacija*vnesla*do*10. *v*mesecu*za* pretekli*mesec.(na*poročilu*tudi*tisti*zapisniki,*ki*so*bili*opravljeni*v*predpreteklih*mesecih,* pa*niso*bili*pravočasno*vneseni*v*EPI*program)* NVI*POROČILO* Kadar*pa*želite*poročilo*za*določeno ...

P R A V I L N I K o obrazcih vloge za dodelitev denarnih ...

Podatki, navedeni v vlogi, se dokazujejo zlasti z naslednjimi dokazili: - o prejetih plačah in drugih prejemkih iz dela v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej oziroma v drugih obdobjih, - sklepom o prenehanju delovnega razmerja, - izjavo o šolanju za otroke starejše od 15 ...