Sputtr.com | Alternative Search Engine

Metqi

2 P.S. daviT-defi gogibedaSvili daviT-defi gogibedaSvili: P.S.

bisas xom SemeSinda, Cemma simxdalem gamaxara, aravin araferi icis-meTqi, magram gareT roca gamovediT, Tavzari dameca. — mas rom yvelaferi scodnia?

avTandil abulaZe

minda–meTqi; ramdeni fuli unda–meTqi, lira ara maqvs – meTqi. gaT gindao, rom im ibraim ostats raRaca unda gavukeTo–meTqi, es ficrebic mikavia.

erTi qaliSvilis zRapari

damviwyebia–meTqi. davbrundi, mefes Tavi movWeri da tomaraSi Cavdevi. me colze adre davbrundi da mefis Tavi cxenis TavlaSi Camovkide. me wavedi da

יקאקא

msubuqia da gatacebac icis-meTqi. Rames fotos beWdvaSi gaatareb da mere kar-gadac dageZineba-meTqi. erTi kvira vu-ziarebdi Cems codnasa da gamocdilebas

murman lebaniZe Tavi I zafxulis ardadegebi dasrulda

gamogvxede, Tu qali xar-meTqi, – gavZaxe kakanos. 2 SeadgineT winadadebebi ­meTqi nawilakis gamoyenebiT. wera Tavgadasavali wakiTxuli teqstis mixedviT dawereT ...

giwvevT

pav-meTqi, magram sakenkze verafriT ver movityue, - daiCivla ymawvilma babuasTan, gayinuli xelebi buxri-dan gamomaval siTbos miuSvira da moxucs daeloda, Tu ras moimoqme-

Tqveni mamu 888se vfvekc sfdb fyfwdfkt=

xari, ar reagirebs-meTqi, miTxra, mov-divaro (koba xarSilaZe, visac ZaZa-miam daureka, premier-ministris dac-vis ufrosi iyo. igi zaris miRe-bisTanave saburTalos quCisken ...

biogiur meurneobaTa asociacia `elkanas~ perioduli gamocema ...

Tavi ratom avitkivo-meTqi. bevric viyoymane, sanam sawarmos rekonstruqcias gadvwyvetdi, magram dRes rom vuyureb, Zalze kmayofili var. `elkanam~ stimuli momca mefiqra ...

literaturuli gazeTi literaturuli gazeTi literaturuli ...

an CamovsxediT, visadiloT-meTqi. amaze gogim gamakritika – qalaquri leqsikoni mogZalebia, axla sadiloba ki ara, samxrobaao; sadili diliTaa, samxari

225 224 RaRadebs: ‘es iyo, viszec

unda iSvaT-meTqi. 8 qari qris, sadac moi survebs. misi xma gesmis, magram ar ici, saidan modis da sad midis. asevea yvela, vinc sulisagan aris Sobi