Sputtr.com | Alternative Search Engine

Miratohen

RREGULLORET

Këto masa duhet të miratohen veçmas, me anë të një Vendimi drejtuar Shteteve Anëtare. Pjesa e vendimit që përmban masat e ndjeshme të sigurisë dhe

PPorosia nga orosia nga PParlamenti Europianarlamenti Europian ...

që projektligjet po miratohen në leximin e parë. Gjithashtu në fi llim të shkurtit, Instituti demokratik kombëtar (NDI) ka organizuar një

SHOQËRIA CIVILE DHE PROCESI LEGJISLATIV NË KOSOVË

lidhur me ligjet të cilat miratohen. Deputetët e Kuvendit të Kosovës, bartësit e tjerë nga Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes, organizatat vendore dhe ...

Ligji per mbrojtjen e ajrit nga ndotja-shqip

ngritjes dhe të funksionimit të këtyre sistemeve, të cilat miratohen nga Qeveria. Masat për përballimin e smogut Neni 15 15.1. Kur parashikohet gjendje smogu, MMPH ...

SSP.04 STANDARDET E PROGRAMEVE TE STUDIMIT

departamenti përkatës dhe te miratohen nga dekani i fakultetit. Në përcaktimin e tezave të diplomës, departamentet dhe fakultetet duhet te bashkëpunojnë me ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 11 / 26 GUSHT 2011 ...

Ndërkombëtare të Kontabilitetit, të cilat miratohen nga KKRF-ja. 3. Pasqyrat financiare të konsoliduara të shoqërive tregtare sipas paragrafit 1. të këtij neni ...

gap monitor PCN

të cilat do të miratohen brenda periudhës njëvjeçare, nga dita e hyrjes në fuqi të ligjit. Hyrja e këtij ligji në fuqi nuk do ta rëndojë

STUDENTËT ADMINISTRATORË

miratohen nga ministri i Arsimit dhe Sh-kencës pasi kandidati të ketë nënshkruar deklaratën e miratuar nga ministri për punësim në Sh-qipëri.

Shkurt - Mars 2011

dashur të miratohen përsëri në ekzekutiv dhe më pas të procedohen edhe një herë Kuvend. Qeveria e Kosovës, në mbledhjen e saj të 6-të, të

Raport vjetor per veprimtarine e auditimit te brendshem dhe ...

... shumë të rëndësishme DPA është mbështetur nga asistenca teknike e ekspertëve të Projektit PIFC 2 dhe produktet e tyre pritet të miratohen gjatë ...