Sputtr.com | Alternative Search Engine

Modelireba

marketingis biznes-procesebis

[4,5]. modelireba saSualebas iZleva logikuri gzebiT prognozirebadi gaxdes alternatiul moqmedebaTa Sedegebi da gviCvenebs, Tu maT Soris romels unda mieniWos upiratesoba. miznis misaRwevad naSromSi yuradReba eqceva Semdegi amocanebis gadawyvetas:

janmrTelobis xelSewyobis sadiseminacio

janmrTelobis xelSewyobis sadiseminacio informaciis janmrTelobis xelSewyobis sadiseminacio informaciis janmrTelobis xelSewyobis sadiseminacio informaciis janmrTelobis xelSewyobis sadiseminacio informaciis modelireba: sakvebze dafuZnebuli dieturi rekomendaciebi modelireba: sakvebze dafuZnebuli dieturi ...

organizaciul sistemebSi informaciuli resursebis marTva

13 sayuradRebod migvaCnia aseTi dinamikuri procesebis modelireba da kvleva petris qselebis instrumentiT, anu aseTi procesebis ekvivalenturi (alternatiuli) aqtiurobaTa, interaqtiurobaTa da mdgomareobaTa diagramebis Sesabamisi petris qselis modelebis agebiTa da analiziT SesaZlebeli xdeba ukeTesis arCeva ...

samagistro programa

1 samagistro programa 1. samagistro programis dasaxeleba: fizikuri procesebis kompiuteruli modelireba Computer Simulation of Physical Processes. 2. misaniWebeli akademiuri xarisxi: fizikisa da kompiuteruli teqmologiebis magistri MSc in Physics and Computer Technology.

II Semestri Ge

situaciis modelireba: studentebi iyofian or jgufad da ganixilaven tansacmlis firmis problemebs. Semdeg erToblivi ZalisxmeviT SeimuSaveben problemebis

Tbilisis ivane javaxiSvilis sax

fotonuri kristalebi da fotonuri mowyobilobebi: a) nanoteqnologiuri mowyobilobebis modelireba; b) bi-anizotropuli masalebis Tvisebebis modelireba; g) kompozituri masalebisgan fotonuri mowyobilobebis modelireba da Seqmna. bolo 5 wlis manZilze aRniSnul laboratoriaSi kvleviT jgufebs miRebuli aqvT araerTi ...

სამაგისტრო პროგრამა ...

ISD 5440 monacemTa bazebis Teoria, modelireba da dizaini 6 ECTS ISD 5541 monacemTa bazebis Seqmna da teqnikuri uzrunvelyofa 6 ECTS ISD 5542 monacemTa bazebis programireba 6 ECTS ISD 5543 monacemTa bazebis administrireba da usafrTxoeba 6 ECTS ISN 5440 qselebi: strategia da dizaini 6 ECTS ISN 5541 ...

GEODYNAMICAL HAZARDS OF HIGH DAMS

- did kaSxlebTan mimdinare geodinamikuri procesebis maTematikuri modelireba mosalodneli geodinamikuri movlenebis (teqtonikuri moZraobebi, mewyrebi,

Tavis tvinis anatomia

... dissomnia, parasomnia, narkolefsia mijaWvuloba, Teoriebi, etapebi, stadiebi, saxeebi, diagnostika dominanturi hemisfero, cacioba, misi dadgenis meTodika, cacia adamianebis fsiqo - biologiuri problemebi nervuli sistemis daavadebebis semiotika nervuli sistemis da misi funqciebis kompiuteruli modelireba

piradi informacia

... Journal of Hazardous Materials » recenzenti akademiuri da sxva jildoebi Ddubnis gaerTianebuli birTvuli kvlevebis institutis jildo « neitronul-aqtivaciuri analizis meTodis gamoyenebisaTvis bioteqnologiaSi » (2005) kvleva M interdisciplinaruli (biofizika, mikrobiologia, qimia, genetika, modelireba ...