Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ndaki

Hepatit B Virus ‹le ‹nfekte Hastalarda Viral Yük ‹le ...

Araflt›rma Türk Klinik Biyokimya Derg 2006; 4(2): 77-82 Hepatit B Virus ‹le ‹nfekte Hastalarda Viral Yük ‹le Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler Aras›ndaki ‹liflki Relationship Between Viral Load and Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Patients Infected with ...

Yüksek Duyarl› C-Reaktif Protein (hsCRP) ile Total ...

Araflt›rma Türk Klinik Biyokimya Derg 2006; 4(2): 59-63 Bu araflt›rma VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresinde poster olarak sunulmufltur. Yüksek Duyarl› C-Reaktif Protein (hsCRP) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Aras›ndaki ‹liflki ...

Ankara Kalesi ve civar›ndaki kaya flevleri için potansiyel ...

Ankara Kalesi ve civar›ndaki kaya flevleri için potansiyel durays›zl›k haritas› Potential instability map for rock slopes at Ankara Castle and vicinity Murat ERCANO⁄LU, Hüsnü AKSOY Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü, 06532 Beytepe ...

Prostat kanserinde i ˘ne biyopsi ve radikal prostatektomi ...

Prostat kanserinde i ˘ne biyopsi ve radikal prostatektomi örneklerinin Gleason skorlar◊ aras◊ndaki uyum üzerine modifiye Gleason derecelendirme sisteminin etkisi The effect of modified Gleason grading on the score concordance between the Gleason scores of needle biopsy and radical ...

Türk Merinosu, Sak›z ve K›v›rc›k Irklar› Aras ...

Turk J Vet Anim Sci 26 (2002) 517-523 ' TÜB‹TAK 517 Türk Merinosu, Sak›z ve K›v›rc›k Irklar› Aras›ndaki Melezlemeler ile Kesim Kuzular›n›n Et Verimlerinin Art›r›lma Olanaklar›n›n Araflt›r›lmas›* 1.

ELMALI ABDAL MUSA DERGÂHI’NDAKİ BEKTAŞÎ MEZARTAŞLARI

tÜrk kÜltÜrÜ ve haci bektaŞ velİ araŞtirma dergİsİ / 2011 / 57 99 elmali abdal musa dergÂhi’ndakİ bektaŞÎ mezartaŞlari abdullah karaÇaĞ

Üniversite Ö¤rencilerinin HIV/AIDS Hakk›ndaki Bilgi ...

DERG‹S‹ 2006; 9(1) HIV HIV AIDS TÜRK 10 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad›r Feyzio¤lu Dr. Metin Do¤an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal› Üniversite Ö¤rencilerinin ...

Çocukluk ça¤›ndaki basit kemik kistlerinin ...

Çocukluk ça¤›ndaki basit kemik kistlerinin metilprednisolon asetat ile tedavisi Treatment of simple bone cysts with methylprednisolone acetate in children Güney YILMAZ, M. Cemalettin AKSOY, Ahmet ALANAY, Muharrem YAZICI, A. Mümtaz ALPASLAN Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ...

Kafa travmas›n›n akut döneminde kan glikozu düzeyi ile ...

Kafa travmas›n›n akut döneminde kan glikozu düzeyi ile prognoz aras›ndaki iliflkinin de¤erlendirilmesi An evaluation of the relationship between blood glucose level and prognosis in acute phase of head injuries Dr. Ayflegül BAYIR, Dr. Ahmet AK AMAÇ Kafa travmalar›n›n akut ...

Topuk ya¤ yast›¤› kal›nl›¤› ve elastisitesi ile ...

Topuk ya¤ yast›¤› kal›nl›¤› ve elastisitesi ile topuk a¤r›s› aras›ndaki iliflki The relationship between the thickness and elasticity of the heel pad and heel pain Hakan ÖZDEM‹R, Mustafa ÜRGÜDEN, Mete ÖZGÖRGEN, Semih GÜR Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ...