Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nepavyko

Þastikaulio trauminiø iðnirimø analizë

194 S. Ryliðkis, R. Broga Áþanga / tikslas Apþvelgus Lietuvoje iðspausdintus medicinos þurnalus, nepavyko rasti straipsniø, nagrinëjanèiø þastikaulio iðnirimus, todël tenka vadovautis tik uþsienio autoriø duomenimis, kurie gali skirtis nuo mûsø.

Blauzdikaulio diafizës osteosintezë intrameduline vinimi su ...

Trimis atvejais dël lûþiø operuotiems pacientams bu-vo pakeistas osteosintezës metodas, pasirinkta osteosintezë plokðtele ir sraigtais - vienu atveju dël blogai pasi-rinkto taðko nepavyko ákalti vinies á blauzdikaulio kanalà; antru atveju dël operacijos metu sugedusio in- ...

DUBENS VEN* STAZ*S SINDROMAS. RADIOLOGINIS GYDYMAS PELVIC ...

Pilvo echoskopijos metu tiek pacien-tei gulint, tiek stovint, nepavyko gerai pamatyti kiaušid i* ven*, tod*l apie re* iuks* ir kiaušid*s venos plot* jose nebu-1 pav.

I savaitė Kelio judesių atstatymas iki 90 laipsnių. Vaikščio

Stenkitės pasiekti pilną ištiesimą, jei nepavyko per I-II savaitę. Galima toliau taikyti elektrinę raumenų stimuliaciją. Pratimai: 1. Keturgalvio raumens stiprinimo pratimai

Medicina 2002; 38 (priedas 1): 5-7

Nepavyko suskaldyti akmenų inkste 18 (6,6 proc.) ligonių. Šlapimtakyje akmenys skaldyti 364 (60,4 proc.) ligoniams. Visiškoji šlapimtakių akmenų fragmentacija pavyko 319 (87,6 proc.) ligonių, dalinė - 25 (6,9 proc.).

Atrioventrikulinis laidumas taikant priesirdziu ...

iı ıių ligonių perėjo į pastovų, taigi jo paıalinti ir atkurti sinusinio ritmo nepavyko. Keturiems ligoniams, kuriems buvo pastovus prieıirdži ų virp ėjimas, vienam Œ III

DIDŽIAUSIA LIETUVOS EŽERŲ GELMĖ: TYRIMŲ RAIDA BEI METODAI

Profi lių išdėstymas ir tarpusavio atstumai buvo optimaliai parinkti pagal ežerų dydį ir formą, siekiant kuo detaliau ir tolygiau ištirti plotą, nors tam tikrų disproporcij ų išvengti nepavyko.

Naujas žvilgsnis j Kazio Griniaus ir Mykolo Sleževičiaus ...

Neryžtingumas kainavo ne tik valdžią, bet ir autoritetą, kurio liaudininkų vadams nepavyko atgauti vėlesniu laiko­ tarpiu. Nusivylimą K. Griniumi ir M. Sleževičiumi didino ne tik LVLS vadovybės pasyvi opozicija valdžiai, suvaržyta partijos padėtis, nuolatinis deklaratyvaus pobūdžio ...

Men as auto mob iliuose

Men as auto mob iliuose 2011 m. sausio 7 d. Nr. 1 (1019) ISSN 1392-7760 Kaina 1,90 Lt Jeigu nepavyko tapti sauliais poðkomis... — p. 8 Ávadas á pavojingàjá kinà — p. 11 Geriausios knygos paraðomos nuo 25 iki 45 metø — p. 2 Paèiø iðsigalvota latviø literatûros erdvë — p. 3 ...

s sistema „i-Unija“ Naudotojo vadovas Internetinis ...

• „Nepavyko atlikti mok ÷jimo, bandykite v ÷liau“. Klaidos pranešimas pateikiamas, kai d ÷l tam tikr ų priežas čių atlikti mok ÷jimo nepavyko.