Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nevner

Til leggs areal For mål S. nr. Til leggs areal Br øk ...

Side 1 av 3 postmottak@ski.kommune.no Eiendommen begj æres oppdelt i eierseksjoner slik det fremg år av etterst ående fordelingsliste. S. nr. Sum tellere: = nevner:

Siden brøkstreken er et deletegn, kan vi dele teller på ...

Siden brøkstreken er et deletegn, kan vi dele teller på nevner og få et desimaltall. I eksemplet over har vi brøken 1/2. Vi finner desimaltallet ved å dele 1 på 2. 1 : 2 = 0,5.

Brøkregning.

Det er imidlertid et viktig unntak: Du kan multiplisere eller dividere både teller og nevner i en brøk med samme tall . Merk at du ikke kan multiplisere eller dividere med null.

Av innhold nevner vi: - Årsseminar på Lillehammer 13. - 14 ...

Årsseminaret 2005 er nettopp avsluttet, og styret er så vidt i ferd med å lande etter oppturen. Responsen vi har fått indikerer at dette kan karakteriseres som tidenes beste seminar målt i deltaker-fornøydhet.

Av innhold nevner vi: - Lokalt NØF medlemsmøte i Bergen

Nå er det like før årsseminaret 2004 går av stabelen i Tønsberg. Mer informa-sjon om seminaret fi nner du lengre bak i bladet. Blant annet har vi en presisering i forhold til hva pensjonsprisen omfatter.

Vi på vindusrekka

Brøk side 17 © Læringssenteret 2001 - Vi på vindusrekka Felles nevner Felles nevner Husker du det viktigste om addisjon og subtraksjon av brøk?

Miljøeffekter av veisalting Det er først i nyere tid at ...

Faktaark 1/2007: Miljøeffekter av veisalting Det er først i nyere tid at veisalting virkelig har fått stort omfang. Årsakene er flere. Vi nevner særlig økt trafikk, men også stadig sterkere krav til bare veier, blant annet grunnet piggdekkforbud. Årlig strøs det om lag 200 000 tonn salt ...

Kap 2: Brøk MÅL Etter dette kapitlet skal du: • Vite hva ...

• Kunne addere og subtrahere brøker med lik nevner • Kunne addere og subtrahere brøker med ulik nevner • Kunne finne minste felles multiplum (minste felles nevner)

CAA- N 2010 Computer Applications in Archaeology, Norge Abstracts

I alt nevner de antikvariske kildene 18 mulige gravmonument og to hustufter. Jordet ble oppdyrket på midten av 50tallet, og de restene som måtte være bevart ble planert vekk.

Brøk-, desimal- og prosentplater

Brøk - (lavtysk, brok, brök, samme ord som brokk, egentlig "BRUDD") tall som betegner et antall deler av en enhet, der en teller uttrykker delene og nevner hvor mange deler enheten er delt i. - er en brøk - ekte brøk, der telleren er mindre enn nevneren, - uekte brøk, der telleren er større enn ...