Sputtr.com | Alternative Search Engine

Odborn

Odborné publikace pracovníků ZÚ se sídlem v Ostravě ...

Odborné publikace pracovníků ZÚ se sídlem v Ostravě vydané v roce 2010 Články v odborn˝ch časopisech ZAHRANIČNÍ ČASOPISY Blahová J, Havelková M, Kruzíková K, Hilscherová K, Halouzka R, Modrá H, Grabic R, Halírová J, Jurčíková J, Ocelka T et al. . 2010.

AJP - tech spol. s r.o.

... Elektrotechnika v praxi - odborn˝ *asopis B stred 511 INDUSTRY EXPO 42 INDUSTRY EXPO plo*an· inzercia na zadnej strane ob·lky plo*an· inzercia na str. 53 ...

Prezident/ President: Hana Zelenková V·EOBECNÉ INFORMÁCIE ...

Kongresov˘ poplatok zah⁄Àa úãasÈ na odborn˘ch podujatiach, kongresové materiály, náv‰tevu expozícií farmaceutick˘ch firiem, obãerstvenie,

Obsah/Content

V mene celého realiza!ného tímu podujatia Vás vítame a &eláme kvalitn( odborn( pobyt, stretnutie so star(mi priate+mi a kolegami a získanie nov(ch odborn(ch kontaktov a priate+stiev.

XXXIV. FLEBO LOGICKÉDNY

Odborn˘program konferencebudevûnován v‰emaktuálnímaspektÛmdiagnostikyaléãbyÏilníchalymfatick˘ch onemocnûnísdÛrazemnamodernímetodyradikálníterapiechronické Ïilnínedostateãnosti.

Overlapping Schwarz Domain Decomposition With Coarse ...

Chtˇelbychpodˇekovat m´emuˇskoliteli, Dr. Ing. Petru Vaˇnkovi, zapodporu, odborn´e veden´ıap´eˇci, kteroumivˇenoval. Chtˇelbych tak´evzpomenoutnapan´ıdoc.

IV109 ModelovÆnÌasimulace Komentovan˝seznamliteratury

SbÌrkazÆkladnÌch (odborn˝ch) lÆnkøzoblastikomplexnÌchsÌtÌ, lÆnkyjsouuvedeny shrnujÌcÌmkomentÆem. Bower, J. M., Bolouri, H. (ed.) Computational Modeling of Genetic and Biochemical Networks.

TECHNICK AUNIVERZITAV LIBERCI

Odborn¶a•cinnos • tav ¶yskumn ...

Kopie - knihovna0101

¨L`NKY V ZAHRANI¨N˝CH ODBORN›CH ¨ASOPISECH V˝bÏrovÆ bibliografie Kopie - knihovna0101. N`RODN˝ KNIHOVNA, 12, 2001, . 1 1 TEMATICK…

ISRAEL and SLOVAKIA

C 1 ‡ n o k 10 PrislusnÈ org‚ny zmluvnych str‚n si bud˚ v prÓpade potreby n‚vz‚jom poskytovat odborn˚, technick˚ a in˚ pomoc v oblasti karantÈny rastlin a ochramny rastlÓn podl'a dohovoru.