Sputtr.com | Alternative Search Engine

Okoljskimi

FOREST TRANSPORTATION ISSUES IN RELATION TO STREAM HABITAT ...

ZAKLJU˝KI Pri spravilnih postopkih je nadvse pomembno, da les spravimo s kraja poseka do žage z najmanjšimi ekonomskimi in okoljskimi stroški.

COASTAL AND MARINE KEY HABITATS IN THE MEDITERRANEAN SEA

Če lahko to visoko biodiverziteto pojasnimo predvsem z okoljskimi razmerami (hidrologijo, klimo, raznovrstnostjo habitatov) v tej mešanici med tropskim in zmernim območjem, pa so eno glavnih vlog pri tem odigrali tudi zgodovinski dejavniki (ostanek oceana Tetida, mesinska kriza, povezava z ...

Selenium and plants

V članku je opisana sposobnost rastlin za akumulacijo selena in vpliv selena v kombinaciji za nekaterimi drugimi okoljskimi dejavniki na rastline.

PREBAVNA MIKROBIOTA KOT DEJAVNIK PRI RAZVOJU DEBELOSTI ...

gensko zasnovo ter socialnimi, kulturnimi in okoljskimi dejavniki in je večinoma posledica obilja. Ocene vpliva genotipa na debelost so med 6 in 85 %

Seminarska naloga POS

Dendroekološke meritve nam dajo informacijo o širinah branik, gostotah branik in vsebnosti stabilnih izotopov ogljika v njih na nivoju bra nike ter jih r etrospektivno povezati z različnimi okoljskimi informacijami.

kromatika

En Shao se navdušuje nad kitajsko kuhinjo, sodobnim notranjim oblikovanjem, arhitekturo in jazzom. Ukvarja se tudi z okoljskimi vprašanji. En Shao, šef dirigent/ chief conductor

Revija EOL 56

februar february 2011 13 56 Emb ALA ž A predstavljajo okoljsko marginalen problem, praktično zanemarljiv v primerjavi z ostalimi okoljskimi problemi. V državah tretjega sveta, kjer so z njimi smetili vsepovsod, so seveda pred-stavljale izjemno težavo, vendar pri nas razmere niso takšne.

Strokovna revija Embalaža Okolje Logistika

Koncept trajnostnega upravlja-nja družbe so najprej začeli uresničevati z manjšo porabo vode, energije in drugimi učinkovitimi okoljskimi rešitvami.

220.OP_OPPN U Malnu_12_10_09_po javni razgrnitvi

V poglavju Skladnost na*rta z okoljskimi cilji je podana skupna presoja ugotovljenih vplivov glede na okoljske cilje plana za posamezne sestavine okolja.

SPOROČILO KOMISIJE SVETU, EVROPSKEMU PARLAMENTU IN ...

Poleg tega bo okvirni program EU za raziskave okrepil prizadevanja na področju znanstvenih raziskav za analiziranje in izboljšanje našega znanja o vzročnih povezavah med okoljskimi dejavniki in zdravju ljudi.