Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oluflan

Pamuk Sapı ile Phanerochaete chrysosporium ve Funalia trogii ...

287 S. fiIK, A. ÜNYAYAR Pamuk Sapı ile Phanerochaete chrysosporium ve Funalia trogii'nin Yarı-Katı Fermentasyonu Sonucu Oluflan Lakkaz, Peroksidaz, Ligninaz ve Selülaz Aktiviteleri Sibel fiIK ‹nönü Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, Biyoloji, Malatya-TÜRK‹YE Ali ÜNYAYAR Mersin ...

Postoperatif Analjezide Epidural Hasta Kontrollü Analjezi ...

Motor blok ve duyusal blok oluflan alanlar ile ilaçlar›n yan etkileri gözlenerek kaydedildi. Her iki grupta etkin analjezi sa¤land›. Hasta kontrollü analjezi grubunda motor blok ve duyusal blok oluflan alan gözlenmedi ve tüketilen ilaç miktar› sürekli infüzyon grubuna göre anlaml ...

Surgical treatment of isolated post-traumatic subscapularis ...

Surgical treatment of isolated post-traumatic subscapularis tendon ruptures Travma sonras› oluflan izole subskapularis tendon y›rt›klar›n›n cerrahi tedavisi Mehmet Ugur OZBAYDAR, 1 Egemen ALTAN, 1 Cem Zeki ESENYEL, 2 Okan YALAMAN 1 1 Okmeydan› Training Hospital, Orthopaedics and ...

GAUCHER VE S‹STEM‹K LUPUS ER‹TEMATOZ‹SL‹ ‹K ...

Steroide ba¤l› osteo-nekroz, spontan oluflan osteonekroza göre daha büyük olmaya meyillidir. Tibial platoda oluflan osteonekroz femoral kondilde oluflan osteonek-roz ile benzer görünümdedir.

Karacabey Merinosu Koyunlar›n Yar›-Entansif Koflullarda ...

Scottich Agriculture Collage'de (USA) uzun süreli ve de¤iflik ›rklar üzerine uygulanan çeflitli h›zland›r›lm›fl kuzulatma sistemleri karfl›laflt›r›lm›fl ve sonuçta 5 ay gebelik + 2 ay laktasyon + 1 ay dinlenme periyodundan oluflan ve STAR sistemi ad› verilen h›zland›r›lm ...

MAERSK IS A HUNDRED YEARS OLD MAERSK YÜZ YAfiINDA

A.P. Moller-Maersk deniz tafl›mac›l›¤›n›n ya-n› s›ra petrol ve gaz arama/üretme, gemi in-fla, havac›l›k, sanayi, süpermarket iflletmecili-¤i ile bilgi teknolojisi hizmetlerinden oluflan genifl bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Deneysel Diyabetik Nefropatide ‹rbesartan'›n Apoptoz ...

Gereç ve Yöntem Çal›flmada 24 adet erkek Wistar tipi albino s›çandan oluflan 3 grup kullan›ld›. 1. grup: sa¤l›kl› kontrol (n:8); 2. grup: tedavisiz STZ-diyabetik (60 mg/kg, tek doz, i.p) (n:8); 3. grup: irbesartan (15 mg/kg/gün, intragastrik, 4 hafta) (n:8) uygulanan STZ-diyabetik s ...

Renklerin keyifli düetine yer açmak ister misiniz? Would ...

Renklerin keyifli düetine yer açmak ister misiniz? Would you like to enjoy the colors of their union? •Çok ifllevli üçlü kanepe, sade berjer ve kare puftan oluflan ça¤dafl görünümlü oturma tak›m› •Dar iskelet yap›s› nedeniyle küçük alanlar için benzersiz bir seçim ...

Anorektal malign melanom: Üç olgu sunumu Anorectal ...

Birinci olgunun endoskopik biyopsi örne-¤inin histopatolojik incelemesinde, yer yer i¤si yer yer de epitelioid hücrelerden oluflan tümör infiltrasyonu mevcut olup, immünhistokimyasal çal›flmada pansitokeratin, LCA, vimentin, EMA, sinaptofizin ve kromogranin ile boyanma izlenmedi.

Minimally invasive plate osteosynthesis in the treatment of ...

Minimally invasive plate osteosynthesis in the treatment of femur fractures due to gunshot injuries Ateflli silah yaralanmas› sonucu oluflan femur k›r›klar›n›n minimal invaziv plaklama tekni¤i ile tedavisi N. Serdar NECMIOGLU, Mehmet SUBASI, Cuma KAYIKCI Dicle University Faculty of ...