Sputtr.com | Alternative Search Engine

Organima

Monitoring toksič nih elemenata (kadmijum, olovo) u tkivima ...

tki vima i organima svinja, hrani za životinje, vodi za njihovo napajanje i površinskom sloju zemljišta uzor kovanim u agroindustrijskim kompleksima i

ZAKON

ZAKON ORADNIM ODNOSIMA U DR AVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98 - dr. zakon*, 49/99 - dr. zakon**, 34/2001 - dr. zakon*** i 39/2002) IOSNOVNE ODREDBE *lan 1 Ovim zakonom ure%uju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnih odnosa lica zaposlenih u ministarstvima, posebnim ...

ZAKON

ZAKON OPLATAMA U DR AVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLU BAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001) *lan 1 Ovim zakonom ure*uje se na! in utvr*ivanja plata, dodataka, naknada i ostalih primanja: 1) predsednika Republike, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, predsednika i zamenika predsednika ...

NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI NOVI ZAKON O PLA

NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI NOVI ZAKON O PLA FBIH ĆAMA I septembar/rujan 2010.

107 Popov - Tehnicko i informaticko obrazovanje u procesu ...

samouprave, pokrajinskim, regionalnim, i drugim organima vlasti, državnim organima i organizacijama, kao i sa međunarodnim (regionalnim i evropskim) organizacijama

UN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ...

uredba o koeficijentima za obra un i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u drŽavnim organima ("sl. glasnik rs", br. 69/2002, 61/2003 i 70/2003 - ispr.)

APOPTOZA LIMFOCITA PERIFERNE KRVI BOLESNIKA OBOLELIH OD B ...

... slezini i drugim organima. Cilj: Cilj: Cilj istra`ivanja bio je odre|ivanje spontane i indukovane apoptoze maligno izmenjenih limfocita in vitro . ...

Poslijediplomski teËaj stalnog medicinskog usavrπavanja I ...

Poslijediplomski teËaj stalnog medicinskog usavrπavanja I. kategorije "Kako i zaπto prestati puπiti" P uπenje cigareta i ostalih duhanskih proizvoda u pan-demijskim je razmjerima donijelo brojne zdravstvene probleme. ©tetni uËinci dima cigareta oËituju se na gotovo svim organima ...

PROGRAM OBUKE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ...

Crna Gora UPRAVA ZA KADROVE PROGRAM OBUKE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA Tel: 020 201 290 Tel/Fax: 020 201 036 www.uzk.co.me PRIJAVA ZA POHAĐANJE SEMINARA UPRAVA ZA KADROVE Jovana Tomaševića 2A 20 000 Podgorica E-mail: info@uzk.co.me Studio KNB, Podgorica DPC ...

Tabela 3 01.11.2011. SAVETNIK - OSNOVICE ZA PLATE ZAPOSLENIH ...

tabela 3 01.11.2011. savetnik osnovice za plate zaposlenih u javnim sluŽbama i organima lokalne vlasti od plate za oktobar 2011. godine neto osnovica red.