Sputtr.com | Alternative Search Engine

Organima

Epidural Spinal Abscess after Extraction of a Tooth - a Rare ...

nome Ëvoru, a rjee primarno u drugim organima. Bolest se najËeπÊe oËituje bezbolnim poveÊanjem limfnih Ëvorova, koji pak u gastrointestinalnom i

Abnormalni ultrasonografski nalazi na bubrezima dobijeni ...

Istovremeni nalaz cista u drugim paren-himskim organima gornjeg abdomena zapazili smo samo u jetri - kod 19 bolesnika (0,6%). Sliku policističnih bubrega videli smo kod 14 (0,5%) ispitanika.

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DR AVNIM ...

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DR AVNIM ORGANIMA Član 1. U Zakonu o radnim odnosima u dr avnim organima ("Slu beni glasnik Republike Srbije", br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99 i 34/2001), posle člana 10. dodaje se član 10a koji glasi: "Član 10a Za prijem u radni ...

UREDBA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RAD ...

235. Na osnovu člana 41 stav 3 Zakona o drûavnim sluûbenicima i namjeötenicima ("Sluûbeni list RCG", broj 27/04), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici odrûanoj 13. aprila 2005. godine, donijela je UREDBA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRéAVNIM ORGANIMA ("Sl ...

PUNOMOĆJE/POWER OF ATTORNEY

... intelektualne svojine i registrovanim pravima intelektualne svojine pred Zavodom za intelektualnu svojinu, drugim upravnim organima i sudovima, ...

LABIA MAJORA HEMANGIOENDOTHELIOMA - CASE REPORT

... otkriti u toku prva tri meseca po rođenju. Hemangioendoteliom je opisivan u različitim organima: centralnom nervnom sistemu, urinarnom traktu, retroperitoneumu, plućima i srcu.

Zahtjev za izdavanje šengenske vize Application for Schengen ...

Moji lični podaci na ovom zahtjevu za izdavanje vize te moji otisci prstiju i fotografija se šalju odgovarajućim organima država članica, koji ih obrađuju, ...

Kompletna knjiga za Branka1

Ustanoviti čvrstu komunikaciju sa odgovarajućim vladinim I drugim organima i institu-cijama sa ciljem učestvovanja u razvoju energetske strategije.

Na osnovu člana 18. Uredbe o kancelarijskom poslovanju ...

Na osnovu člana 18. Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa uprave i slu bi za upravu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu bene novine Federacije BiH", broj 20/98 ), federalni ministar pravde donosi UPUTSTVO O NAČINU VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA U ORGANIMA UPRAVE I SLU BAMA ZA ...

Na osnovu člana 83

Propisi koji se primenjuju u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave Član 189. Odredbe Zakona o radnim odnosima u dr avnim organima nastavljaju da se shodno primenjuju na radne odnose u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave do donošenja posebnog zakona.