Sputtr.com | Alternative Search Engine

Organima

prijelom, vol. 38, br. 4

... neoplaz-mi πto ih obiljeæava pojava maligno promijenjenih limfocita u limfnome Ëvoru, a rjee primarno u dru-gim organima. ...

Ekologija, domaćini i vektori bakterije Francisella tularensis

U bolesničkom materijalu, organima uginulih živo* nja i svježim kulturama ima kokoidni oblik, dok se u starijim kul-turama javljaju i duži štapići.

O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE

I - OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom osnivaju se ministarstva i utvrđuju upravne organizacije, kao i druge institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) koje obavljaju poslove uprave iz nadle nosti BiH, određuje njihov djelokrug rada, način rukovođenja, kao i druga pitanja od ...

 Kategorizacija receptora  Mehanizam transdukcije ...

... lokalizaciji: eksteroreceptore interoreceptore:-proprioreceptore (u skeletnim mišićima)-visceroreceptore (unutrašnjim organima) ...

ZBORNIK KRATKIH SADRŽAJA BOOK OF ABSTRACTS

17 i*3 moguĆi rizici upotrebe karbadoksa u ishrani svinja i uČestalost pojave njegovih rezidua u organima svinja jelena babić, tatjana radičević, ...

USNA DUPLJA (CAVITAS ORIS)

... miŠiĆi jezika sa pripojem na okolnim organima •m. palatoglossus •pars glosopharyngea (m. constrictor pharyngis superior) miŠiĆi jezika (16) miŠiĆi jezika ...

Zainteresovanost engleskih investitora za Srbiju

... aktivno podržavajući kontakte potencijalnog investitora sa nadležnim ministarstvima i organima lokalne samouprave. Napominjem da su pojedini investicioni fondovi sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu (npr.

ZDRAVSTVENO STANJE URBANOG DRVE Ć A SARAJEVA S POSEBNIM ...

na ovim organima. Pri tome opterećenje stabala dodatno raste pri vjetrovitom vremenu. Tip snijega, od čega najviše zavisi njegovo nakupljanje na krošnjama

Zakon o platama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH ...

Zakon o platama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH i Stand-by aranžman sa MMF-om; April 1, 2010

Achievements in Research on Vavilovia ( Vavilovia formosa ...

Biljka vavilovije, sa rizomima i nadzemnim organima. Achievements in Research on Vavilovia 389 Ratar. Povrt. / Field Veg. Crop Res. 47 (2010) ...