Sputtr.com | Alternative Search Engine

Osnovica

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

... = porezna osnovica - (a)-(b)=tax base:.……………………………………………………. d) iznos poreza - the amount of tax:. ...

Minimalna zarada 2011 jun

Najniža osnovica za obračun doprinosa . iznosi 17.079,00. 3. Neoporezivi iznos za umanjenje poreske osnovice iznosi: 7.310,00. 4. Efektivni časovi rada = Broj dana x Dnevni broj časova .

Mesečna osnovica za obračun doprinosa

1. Najniža mesečna osnovica za obračun socijalnih doprinosa Najniža mesečna osnovica za period 01.01.2009 - 31.01.2009 Iznosi : 16.141,00 dinara Najniža mesečna osnovica za period od 01.02.2009 iznosi : 17.348,00 dinara 2.

ZАKОN О DОPRINОSIMА ZА ОBАVЕZNО SОCIЈАLNО ...

Najviša godišnja osnovica doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Član 14 (1) Kаdа оsigurаnik оstvаruје prihоdе pо višе rаzličitih оsnоvа ...

Current Global and Local Issues and Problems Related to ...

KLJU¨NE RIJE¨I pedologija ili tloznanstvo, svjetska referentna osnovica za tla, geneza tala, standardizacija laboratorijskih analiza Zoltan RACZ Aktualna pitanja i problemi pedoloökih istraûivanja u svijetu i kod nas Zavod za pedologiju Agronomski fakultet Sveuiliöta u Zagrebu Svetoöimunska 25, ...

ZA VAS I UZ VAS

Izdavač: Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Za izdavača : mr Ramo Bralić, direktor Uredjivački odbor : Andjelka Babić, Mirjana Kojičić, Zoran Glomazić, Milena Cvijanović, pomoćnici direktora Urednik: Amer Ramusović, PR menadžer Saradnici na projektu: mr Vesna Popović, dr Ana ...

Z A K O N O PLATAMA DRéAVNIH SLUéBENIKA I NAMEäTENIKA

- 11 - Osnovica * lan 41. Osnovica je jedinstvena i utvr*uje se za svaku budûetsku godinu zakonom o budûetu Republike Srbije. Od re * ivanje koeficijenta i platne grupe * lan 42.

OBRAČUN ZARADA

DEFINISANJE PROPISANIH NETO OSNOVICA ZA OBRAČUN PREMA STEPENIMA STRUČNOSTI Da bi uneli podatke o propisanim osnovicama za obračun zarada potrebno je da birate sledeću opciju menija programa plate: ...

Tabela 6 12.01.2012. SAVETNIK

Tabela 6 12.01.2012. SAVETNIK MINIMALNA ZARADA Mesec Iznos minimalne zarade po radnom času Broj mogućih radnih časova Neto iznos Bruto iznos

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Poreska osnovica Član 55 Oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine čini razlika između bruto prihoda i troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, ...