Sputtr.com | Alternative Search Engine

Patolojik

Rendering Ya¤ı ‹çeren Yemle Beslenen Broiler Piliçlerde ...

Rendering Ya¤ı ‹çeren Yemle Beslenen Broiler Piliçlerde "Karaci¤er-Böbrek Ya¤lanması Sendromu" Üzerinde Patolojik ve Biyokimyasal Arafltırmalar Erkan KARADAfi, Harun ÖZER, Enver BEYTUT Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazı¤-TÜRK‹YE Necmi ...

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patolojik-Anatomi ...

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patolojik-Anatomi Kürsüsü Prof. Dr. Mahir Pamukçu ve İ s Hastal ı klar ı Kürsüsü veKlini ğ i Prof. Dr. Ya ş ar Altan BUZA Ğ ILARDA KONGEN İ TAL CEREBELLAR HYPOPLAS İ E ÜZERINDE KLINIK VE PATOLOJIK İ NCELEME Erdo ğ an Ertürk* * Cemal N ...

37 Olguda Skalp ve Kalvaryum'un Neoplastik Lezyonlar ...

Rezeksiyon materyallerinin hepsinden patolojik incelemeler için örnekler alõndõ. Radyolojik incelemelerde duramater'de kontrast tutulumu gözlenen iki malignensi olgumuzda galeal greft ile dura tamiri yapõldõ. 13 büyük kalvarial

Determination of Linear X-Ray Attenuation Coeffi cients of ...

Determination of Linear X-Ray Attenuation Coeffi cients of Pathological Brain Tissues and Use of Filters in Tissue Contrast Enhancement in Computed Tomography Bazı Patolojik Beyin Dokularının Lineer X-ışını Azaltma Katsayılarının Belirlenmesi ve Bilgisayarlı Tomografi de ...

A Rare Emergency Condition in Neurosurgery: Foot Drop Due to ...

L5 vertebrasındaki patolojik fraktüre bağlı izole düşük ayakla sonuçlanmış bir Paget hastalığı olgusu, literatürdeki tedavi stratejileri ile birlikte tartışılmıştır. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Düşük ayak, Lumbar vertebra, Paget hastalığı, Patolojik fraktür

PATHOLOGICAL LAUGHING FOLLOWING PONTINE INFARCTION DUE TO ...

Keywords: Pathological laughing, Basilar artery stenosis, Cerebro-ponto cerebellar pathways BAZİLER ARTER TROMBOZUNA BAĞLI PONS İNFARKTI SONRASI GELİŞEN PATOLOJİK GÜLME OLGUSU ÖZET Patolojik gülme, uygun duygu durumu veya uyaran olmaksızın ortaya çıkan ve kontrol edilemeyen gülme ...

A giant villous adenoma case mimicking right colon carcinoma

Patolojik incelemesinde villöz adenom dışında başka patolojik bulguya rastlanmadı. Bir yıllık izleminde sübjektif yakınması olmayan hastanın kontrol kolonoskopik incelemelerinde patolojik bulguya rastlanmadı.

Invazif Meme Kanseri Tümör Çap›n›n Do¤ru ...

Yöntemlerin, patolojik ölçümlere göre gösterdi¤i ya-n›lma miktarlar› Tablo 2'de sunulmufltur. Ölçüm yöntemlerinin hepsinde, tümör çaplar›, olduk-lar›ndan daha küçük olarak de¤erlendirilmifltir.

ATİPİK GASTRO-ÖZEFAGEAL REFLÜ SEMPTOMLARI BULUNAN ...

Patolojik reflü bu-lunan 16 hastada distal kanaldan elde edilen reflü pa-rametrelerinin ortalamaları ve hasta pozisyonuna göre değişkenlik gösterebilen parametreler arasındaki farkın önemlilik testlerine ait p-değerleri Tablo 5'de gös-terilmiştir. Tablo 5: Patolojik reflü bulunan 16 ...

Kalça bölgesi metastatik kemik lezyonlar›n›n cerrahi ...

na ba¤l› k›r›k tehdidi veya patolojik k›r›k olan hastala r›n, çeflitli internal fiksasyon ve artroplasti yöntemle riyle yap›lan cerrahi tedavileri ve tedavi sonuçlar› de