Sputtr.com | Alternative Search Engine

Perundangan

D DAN PERANANNYA DALAM PENGHARMONIAN PENGAMALAN UNDANG-UNDANG ...

Para pakar perundangan Syariah juga perlu membuktikan kewibawaan, berdaya saing, berdaya cipta, berdaya ubah, jujur dan berani untuk mentafsir semula dan membentuk satu kaedah perundangan Syariah baru, ...

CADANGAN UNTUK MEMOHON PERSETUJUAN Y

Aims and Objectives DIPLOMA PERUNDANGAN SYARIAH Objektif Program Diploma Perundangan Syariah adalah untuk pelajar: 1. memahami prinsip syariah dan perundangan Islam dari sumbernya yang sah; ...

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Considering : a. that one of objectives of regulating guidance, and controlling of the food is to create a fair and accountable food trade; b. that the Food Label and Advertisement constitute an important means in food trade, so it is necessary to be ...

January - March 2005

Kesultanan Melayu Islam berjaya menjana tamadun bangsa dalam sistem politik, perundangan, keilmuan, kecendekiawanan dan kesusasteraan di alam Melayu melalui tamadun yang dibina.

02.Layout 4/26/11 9:55 AM Page 1

2 | Guide To Nutrition Labelling and Claims (as at December 2010) CHAIRMAN Dr Tee E Siong Nutrition Consultant MEMBERS Ms Zalma Abd Razak Mr Ja’afar Mohamed Idris Nutrition Division

TUGASAN KURSUS 4 PERUNDANGAN - Program Sarjana Kepengetuaan ...

Program Sarjana Kepengetuaan Institut Pengetua, Universiti Malaya Nama Calon : AZMAN BIN ADNAN Name of Candidate No. Matrik : PGE99021 Matric number No. Kad Pengenalan : 650705-01-6139 Tajuk Kertas Projek : KOLEKSI KES-KES MAHKAMAH Title of Project Paper BERKAITAN PENDIDIKAN ...

DECREE OF THE HEAD OF NATIONAL AGENCY OF DRUG AND FOOD ...

1 badan pengawas obat dan makanan republik indonesia decree of the head of national agency of drug and food control republic of indonesia number : hk. 00.05.3.1950 on criteria and procedure of drug registration the head of national agency of dug and food control republic of indonesia considering ...

BAHAGIAN A - Pengesahan Kerjasama*

Mengkaji isu-isu perundangan di Malaysia supaya sistem CCS boleh diguna pakai. 1.4 Skop Kajian Skop kajian untuk mencapai objektif pertama (1) adalah seperti berikut : a) ...

Act 672 - Solid Waste and Public Cleansing Management - SOLID ...

Solid Waste and Public Cleansing Management 1 LAWS OF MALAYSIA Act 672 SOLID WASTE AND PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT ACT 2007

AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM

puB44 puB44. Akta 304 P.U. (B) 44 AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM P ENETAPAN T ARIKH M ULA B ERKUATKUASA P ADA menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 1 Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984, Perdana Menteri menetapkan 1hb Februari 1985 sebagai tarikh mula berkuatkuasanya Akta itu.