Sputtr.com | Alternative Search Engine

Plenumi

Home Heating and Cooling

Reduce your utility bills with low-cost, low-tech tips Get more heat from every energy dollar you spend—page 3 Make the most of your air-conditioning system—page 10 Landscape your yard for year-round comfort—page 19 2 Home Series iowa energy center Home Heating and Cooling

Prefixes and suffixes

... Italians); abelujo, beehive —ul— denotes individual (person) junulo, youth; drinkulo, drunkard; maljunulino, an old woman; sanktulo, saint; bonulo, a good person —um— no definite meaning: sense is defined by usage or context malvarmumo, a cold; manumo, cuff; krucumi, to crucify; plenumi, to ...

Katolika Esperanto-Movado

Katolika Esperanto-Movado IKUE - Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista Karismo - per Esperanto plenumi la ordonon de Jesuo Kristo: "Iru en la tutan mondon kaj prediku la evangelion al ĉiu kreitaĵo" - montri la unuecon de la Eklezio uzante la internacian lingvon - kontribui al realigo de la ...

Svisa Esperanto-Societo - jaro 2010 numero 3-a: julio-oktobro

Gacond ne plu povos plenumi la redaktoran taskon de SES informas kaj tiam necesos ĝustatempe trovi novan redaktoron por la organo aŭ eĉ pli bone: tutan

saqarTvelos saxalxo damcvelis, saqarTvelos moqalaqeebis ...

Cvens mier gansaxilvel SemTxvevaSi Sesabamis subieqtebs sakonstitucio sasamarTloSi konstituciuri sarCeli SeaqvT. saqarTvelos sakonstitucio sasamarlos plenumisa da kolegiebis gansjadi saqmeebi gansazRvrulia organuli kanonis 21-e muxliT. am muxlis Sesabamisad plenumi da kolegiebi erTmaneTisgan gansxvavebul ...

人身受け難し Estas malfacile ricevi la homan korpon

Sed en realo multaj el ni ne scias la valoron. %ar ni naski"is kiel homo, ni devas plenumi la homan vivon. Kion do signifas "plenumi la homan vivon"?

Kako su se sudionici osjedali na konferenciji - Emocije

radionice i plenumi su me ohrabrili i dali mi snage za daljnje oplemenjivanje mojega rada. Zahvaljujem se na prilici i mogudnosti koja mi je ponuđena kako bih mogla sudjelovati na konferenciji i podijeliti svoja iskustva s ostalim kolegicam a i kolegama.

Tesi, la testudo Esperanto-Wörterbuch Vortaro - P pacienco

... analoge, respektive entstehen ekesti entweder … oder aŭ … aŭ Entwicklung evoluo entzückend rava er li erben heredi erbrechen vomi Erbse pizo Erdbeere frago ereignen, sich okazi Ereignis okazaĵo erfahren etwas ekscii; (Adj.) sperta erfinden inventi Erfolg sukceso erfüllen plenumi Ergebnis ...

BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO- INSTITUTO

Registaraj planoj por faciligi kaj disvolvigi la turismon Vizakirado Jam oni estas notintaj *iujn rimarkojn de fremdaj turistoj kiuj rajtas eniri Albanion kontra* ia paga*o *e la landlimo kaj plenumi*o de plej mallonga proceduro por vizakirado, sed nia registaro devas siaflanke entrepreni certajn ...

La Libro pri la Homo

Ĝi atingu la korojn de tiuj, kiuj bezonas ĝin: la ani-mojn, kiuj estas pretaj enpreni ĝian enhavon. 3 Kvankam mi scias pri la multaj ebloj de miskom-preno, kiujn tiaj vortoj bedaŭrinde povas renkonti, mi ta-men devas diri eksplicite, ke ankaŭ tiu ĉi libro estis skri-bata por plenumi devon ...