Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pokazala

NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 9(2): 169-182 - DIVERSITY AND ...

Izvršena istraživanja su pokazala da u vodama Crne Gore egzistiraju tri vrste iz roda Barbus: Barbus balcanicus Kotlik, Tsigenopulos, Rab & Berrebi, 2002; Barbus barbus (Linnaeus,

Fakultet za fizičku hemiju

Ultrazvučna sprej piroliza se pokazala pogodnom za dobijanje Cr-supstituisanog praha litijum manganata. Detaljna analiza magnetnih merenja je pokazala da mo e biti izuzetno va na i moćna tehnika u proučavanju strukture i kristalne građe čistih materijala i njihovih primesa koji sadr e 3d jone.

Dvanaestogodišnje prać enje bolesnice sa sistemskim ...

Patohistološka analiza tkiva bubrega pokazala je LN tip V. Lečena je pulsevima kortikosteroida i azatioprinom godinu dana. Postignuta remisija bolesti, održavana je pre

Imunohistohemijska analiza ekspresije α-aktina glatkih ...

U perivenularnoj i periportnoj zoni četiri uzorka su poka-zala umerenu ekspresiju, a tri nisu pokazala α-SMA imuno-reaktivnost. Zona portnih prostora u dva slučaja nije poka-zala imunoreaktivnost, u tri slučaja ona je ocenjena kao ume-rena, u jednom kao jaka i u jednom kao vrlo jaka.

rehabilitacijska znanost danas nude mogu**nosti kako

Studija 12 Feeley-a, Gollapudi-a i Otsuka-e pokazala je da u populaciji samostalno pokretne djece s cerebralnom paralizom, ispitanici sa kvadriplegijom i ni*~im funkcionalnim statusom imaju zna*ajno ni*~i indeks tjelesne mase od ostalih ispitanika, te kontrolne skupine.

NEUROPSYHOLOGICAL PROFILE OF DEMENTION WITH LEWY-BODY T AND ...

Lewy-jevim telima je pokazala ve}e o{te}enje u vizuelnim modalitetima pa`nje, pam}enja i egzekutivnih sposobnosti u odnosu na bolesnike sa Alzheimerovom bole{}u.

AGRESIVNOST I PRIVRéENOST U PRIJATELJSKOM ODNOSU SREDNJOäKOLACA

Dokazano je da postoje neuralni mehanizmi koji facilitiraju ili inhibiraju agresivno ponaöanje. • genetski utjecaji - pokazalo se da se naslje*uje osjetljivost ûiv*anog sustava na agresivne znakove, a ne "agresivni gen". • biokemijski utjecaji - istraûivanja su pokazala da je agresivnost povezana ...

ACTAFAC MED NAISS 2009; 26 (2): 101-104 - AN ...

pokazala sumnju u PH nalaz i zatražena je revizija koja je pokazala da je uzorak u stvari bio fibrozni organizovan HSH. Ovaj rad ukazuje na ulogu magnetne rezonance u dijagnozi ovih

Ispitivanje djelotvornosti i podno{ljivosti vaginalne ...

Acidosalus solucija za vaginalnu primjenu pokazala se izrazito podno{ljivom s obzirom da niti jedna od 50 li-je~enih `ena nije imala nuspojave lije~enja.

F. KAHRAMAN: THE USE OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR ...

Statisti~na analiza je pokazala, da imata hitrost stru`enja in globina podajanja najve~ji vpliv na hrapavost povr{ine. Napovedane vrednosti so bile podobne