Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pozitivnu

U satnice okviru Ocjena Kumul ocjena

koji imaju pozitivnu ocjenu iz I. kolokvija mogu pristupiti II. kolokviju. Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija, izlaze na pismeni ispit

Mirko Stanetic, Živka Eri: Valjanost sputuma u citološkoj ...

Centralna lokalizacija u 70% slučajeva daje pozitivnu citološku analizu sputuma. Najčešće urađen tip operacije kod bolesnika koji su imali pozitivnu analizu sputuma je pneumonektomija 53,3%.

POVEZANOST SAMO OPT ERE * IVANJA S POZITIVNIM I NEGATIVNIM ...

3 Naslov: Povezanost samooptere*ivanja s pozitivnim i negativnim perfekcionizmom Saûetak: Samooptere*ivanje je strategija koju ljudi koriste kako bi o*uvali i uzdigli pozitivnu sliku o sebi kako u vlastitim o*ima, tako i u o*ima drugih ljudi, a uklju*uje bilo koju tvrdnju, akciju ili izbor ...

Citološki nalaz kod scintigrafski afunkcijskih čvorova ...

Aspiraciona punkcija ima 100% specifičnost i pozitivnu prediktivnu vrednost. Ipak citološki nalaz mo e da bude neubedljiv i kao takav predstavlja dijagnostički iza-zov 10-13.

OSO BINE LI * NOSTI I OSNOVNE PSIHOLOäKE POTREBE KAO ...

Istraûiva*e danas zanimaju razlike me*u ljudima koje ukazuju na pozitivnu subjektivnu dobrobit. Istraûuju se faktori koji *ine sre*u, zadovoljstvo, kreativnost i druge aspekte dobrobiti.

Učinak uvećanog totalnog kolesterola na zid zajedničke ...

Rezultati linearne regresijske analize ukazuju kod svih odnosa na blago pozitivnu statistički neznačajnu korelaciju ( P > 0,05). Rasprava i zaključak : Rezultati regresijske analize ukazuju na to da između razine TK i tri anali-zirana parametra postoji slaba pozitivna, statistički neznačajna veza.

PYRIDINOL˝NOV… PRIE¨NOV˜ZBOV… ZL⁄¨ENINY KOLAG…NU ...

Medzi skÛre koûnØho postihnutia a†hodnotami stPyr sme zistili signifikantnœ pozitÌvnu korelÆciu (r S =0,57, p=0,0063). V˝raznœ korelÆciu sme zaznamenali aj medzi skÛre orgÆnovØho postihnutia a†stPyr (r S =0,58, p=0,0057).

Uticaj infekcije Helicobacter pylori na pojavu ...

Negativna korelacija dobijena je i između Helicobacter pylori infekcije i hijatusne hernije (Kendal τB = -0,403; p = 0,021). Sa druge strane, hijatusna hernija i GERB imale su pozitivnu korelaciju (Kendal τB = 0,350; p = 0,044), (tabela 2).

ANALIZA POKUŠANIH SAMOUBISTAVA PACIJENATA HOSPITALIZOVANIH ...

sladeći rezultati: 26,7% pacijenata ima pozitivnu poro dičnu anamnezu u odnosu na postojanje bilo kojeg psi hijatrijskog oboljenja, 3,3% ima pokušaj suicida u poro

(Microsoft Word - tomljanovi\346)

Od naših bolesnika 172 su imala pozitivne reakcije, od toga 88 jednu pozitivnu reakciju, 60 dvije pozitivne reakcije, te 24 tri i/ili više pozitivnih reakcija.