Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prediktori

OSO BINE LI * NOSTI I OSNOVNE PSIHOLOäKE POTREBE KAO ...

Sveu*iliöte u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju OSO BINE LI * NOSTI I OSNOVNE PSIHOLOäKE POTREBE KAO PREDIKTORI ZADOVOLJSTVA éIVOTOM Jasminka Sabol Mentor: dr. sc. Denis Bratko Zagreb, 2005.

Sveu č - CILJNA ORIJENTACIJA I MOTIVACIJSKA KLIMA ...

Sveu čilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju CILJNA ORIJENTACIJA I MOTIVACIJSKA KLIMA – PREDIKTORI INTRINZI ČNE MOTIVACIJE U SPORTU

Predikcija ishoda hirurškog lečenja epilepsije

Prediktori lošeg ishoda su: progresivni tok, postojanje psihijatrijskog poremećaja preoperativno, kontralateralna propagacija iktalnog ritma, udaljena lezija na magnetnoj rezonanci, inkongruentnost rezultata preoperativnog ispitivanja, postoperativne sekvele i rezidue.

Stress test assessment of diastolic function of the left ...

Multivarijatni prediktori doga﷿aja su bili T-IVT ≥ 12,3% s/min, srednji E/Em omjer ≥ 10, vrijednost log NT-pro-BNP ≥ 2,47 pg/ml i EF lijeve klijetke ≤ 32,5%.

TreÊi hrvatski ehokardiografski simpozij s meunarodnim ...

Ehokardiografski prediktori u bolesnika s kroniËnim Echocardiography predictors in heart failure patients srËanim zatajenjem Tkivni Doppler u hemodinamskom ispitivanju srca Tissue Doppler in the hemodynamic heart evaluation BOLESTI MIOKARDA I PERIKARDA MYOCARDIAL AND PERICARDIAL DISEASE Ishemijska bolest ...

AKUTNI MIOKARDNI INFARKT SKOR I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI ...

Cilj rada: Dokazati da li AMIS_NS sistem pri prijemu u CCU i ehokardiografski (EHO) parametri mogu biti pouzdani prediktori mortaliteta akutnog

Učinak uvećanog totalnog kolesterola na zid zajedničke ...

Dobiveni rezul-tati, adekvatno primijenjeni, mogu poslužiti kao markeri, odnosno prediktori lokalne i opće ateroskleroze. dugotrajne hiperkolesterolemije nameću potrebu analize te diskrepancije i mogućnost njenog korištenja u procjeni momentalnog stanja kao i u pre-dikciji tijeka budućih ...

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Općenito govoreći, rezultati pokazuju da ne postoje jedinstveni prediktori zadovoljstva ivotom kod sve tri dobne skupine ispitanika. Kod skupina studenata i ispitanika srednje ivotne dobi najveću prediktivnu vrijednost imaju pozitivni stavovi prema ivotu, dok kod skupine starijih ispitanika ...

SPIROPLETIZMOGRAFSKI SKOR U FUNKCIONALNOJ PROCENI OBIMA ...

U univarijantnoj regresionoj analizi, ventila-cioni parametri FEV 1 , RV i Rt imaju najve}i stepen korelacije sa postoperativnim rizikom od komp-likacija, i statisti~ki su zna~ajni nezavisni prediktori postoperativnog ishoda.

Korelacija 24-časovnog profila krvnog pritiska i ...

Primenom multiple linearne regresije najznačajniji prediktori stepena ventrikulskih aritmija bili su indeks ma-se leve komore (β = 0,212; p < 0,05) i mali pad dijastolnog pritiska tokom noći (β = -0,293; p < 0,01).