Sputtr.com | Alternative Search Engine

Predstavljajo

ANALIZA PROIZVODNJE IN OCENA UČINKOV IZBOLJŠAV

Pomembno je omeniti tudi proces rein eniringa (poudarja se preusmeritev razmišljanja od struktur k procesom, od linijskega dela k teamskemu delu ter delitve dela k zdru evanju dela), katerega segment predstavljajo tudi izboljšave.

Acta - 30/2 (2001) SLIKE

Meritve razpok na 1121 mestih smo interpolirali, tako da smo dolo~ili mre'e, ki predstavljajo lokalne strukturne porazdelitve. Strukturne linije, ki smo jih dobili s terenskim kartiranjem, smo uporabili za interpolacijo mre', ki predstavljajo povr{ine plastnatosti na obravnavanem terenu.

A STEADy STATE HyDRAULIC MODEL Of A KARST AQUIfER

Predpostavimo kanale različnih dimenzij, vmesni manjši običajno predstavljajo območja toka pod tlakom, večji kanali pa se obnašajo kot rezer-voarji.

CHITINOLYTIC ENZYMES IN THE RUMEN MICROBIAL ECOSYSTEM

Tako pri mono kot pri policentričnih glivah pa predstavljajo glavne hitinaze predvsem ekstracelularne endohitinaze in hitinske deacetilaze. V celični frakciji je bila največja aktivnost posledica delovanja hitozanaz in endohitinaz.

Intelligent Agents in E-commerce

Inteligentni agenti predstavljajo novo zvrst programske opreme z visokim potencialom pri razširjenih internetnih aplikacijah. V preteklosti so jih uspešno

AGE ESTIMATES FOR SOME SUBTERRANEAN TAxA AND LINEAGES IN THE ...

Predstavljajo zgornji potencialni časovni limit za naselitev jam. (2) Regionalna dife-renciacija, vključno s speciacijo, ki je lahko vsaj deloma pove-zana s podzemeljsko fazo, naj bi se zgodila med zgodnjim in srednjim pleistocenom.

Potrdilo o oddaji pošiljke

BLAGOVNI VZORCI so predmeti, ki predstavljajo za carino nepomembno vrednost in se uporabljajo za iskanje naročil blaga tiste vrste, ki jo predstavljajo.

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

Poleg tega je kmalu po tem avstrijska vlada sprejela zakon za svoje drûavljane, ki drasti*no omejuje vnos toba*nih izdelkov ( 40 cigaret ali 50 gramov tobaka na osebo ) , kar za nas predstavlja veliko ökodo, saj kar okoli 90% vsega prodanega blaga predstavljajo ravno toba*ni izdelki.

Violence in the Mesolithic

Verjetno predstavljajo ob≠asne konflikte. Vzorec ne podpira predstave o lokalnem vojskovanju, ki naj bilo zna≠ilnost mezolitika, ne medosebnih/medplemenskih konfliktov v ≠asu kontaktov s po-ljedelskimi skupnostmi.

Bacterial indicators of faecal pollution and physiochemical ...

Vsa raziskana jez-era predstavljajo pomembna rekreacijska območja v Indiji. V vzorcih vode so bili določeni različni bakteriološki parametri, kot so število bakterijskih kolonij (TVC), skupni koliformi (TC), fekalni koliformi (FC) in fekalni streptokoki (FS), določeni pa so bili tudi fizikalno ...