Sputtr.com | Alternative Search Engine

Preferencijalnog

APPENDIX 4A TO PROTOCOL B

preferencijalnog porekla. porekla. ..... (3) (Place and date) ..... (4)

ZNA^AJ POREKLA PROIZVODA U EVROPSKIM SPORAZUMIMA O TRGOVINI

Ukoliko proizvod sadr`i reprodukcione mate-rijale iz tre}e zemlje, koja nije ~lanica preferencijalnog sporazuma, ili se tamo do-ra|uje, onda je potrebno utvrditi dopustiv obim kori{}enja ovih materijala.

PRILOG III OBRASCI UVERENJA O K RETANJU ROBE EUR.1 I ZAHTEVA ...

(2) preferencijalnog porekla. Engleska verzija. The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...

PRILOG 3a UZ PROTOKOL B

Srpska verzija Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (ovlašćenje br..... (1) ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..... (2) preferencijalnog porekla.

U P U T S T V O

- Obzirom da se priznavanjem preferencijalnog statusa ostvaruju značajne olakšice kod stavljanja robe u slobodan promet, carinski organi BiH i zemalja ugovornica imaju pravo da zatraže od

REPUBLIKA SRBIJA B E O G R A D

POSTUPAK UTVRĐIVANJA PREFERENCIJALNOG. POREKLA ROBE U REPUBLICI SRBIJI. Postupak utvrĊivanja preferencijalnog porekla proizvoda, koja se izvoze u Evropsku zajednicu, predstavlja proceduru koja u obzir uzima odredbe ĉl . 1-11.

O PROVEDBI PRAVILA O PORIJEKLU U PREFERENCIJALNOJ TRGOVINI U ...

(Odbijanje primjene preferencijalnog tretmana) (1) Carinski organi odbijaju primjenu preferencijalnog tretmana za uvezenu robu u slučajevima u kojima postoji osnovana sumnja.

O PROVEDBI PRAVILA O PORIJEKLU U PREFERENCIJALNOJ TRGOVINI ...

(Odbijanje primjene preferencijalnog tretmana) (1) Carinski organi odbijaju primjenu preferencijalnog tretmana za uvezenu robu u slučajevima: a) roba na koju se odnosi EUR.1 nije predviđena za povlašteno postupanje; b) rubrika predviđena za opis robe (Rubrika 8) nije popunjena ili se odnosi na robu ...

HR Instrukcija ovlasteni izvoznik

d) Izjava o ispunjenosti uvjeta za stjecanje preferencijalnog statusa za svaku vrstu proizvoda. 1) U izjavi iz stavka (2) d) ovoga članka izvoznik treba navesti koje je pravilo o

UPRAVA CARINA

ODUZIMANJE PRAVA KORIŠ * ENJA PREFERENCIJALNOG TRETMANA Carinski organi *e odbiti pravo koriš*enja preferencijalnog tretmana za uvezenu robu u slu*ajevima kada postoji osnovana sumnja.